http://culture.neu.ac.th/khorngkar-wathnthrrm-2559-3

ข่าววัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานวิจัยภายนอก

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

 • ศวธ.มภน.ขอนแก่นทำแปลงปลูกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อหลวง ร.๙ ศวธ.มภน.ขอนแก่นทำแปลงปลูกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อหลวง ร.๙ ที่หน้าอาคาร ๖ สมหมาย โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์ออกแรงคิด
  ส่ง 18 ส.ค. 2560 01:55 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ประเพณี หมายถึง กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม ซึ่งชาวอีสานสมัยโบราณก็มีประเพณีที่ได ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 02:59 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นของผู้สูงอายุ ชุมชนเทคโนภาค ได้จัดดำเนินโครงการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นของผู้สูงอายุ โครงการครอบครัวอบอุ่น ใส่ใจ เข้าใจสูงวัยกันและกัน ในวันที่จันทร์ทีท่ 24 เมษยายน ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 02:44 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บรรยายเรื่องวัฒนธรรม ทั้งหลาย ที่ต้องรู้ โดย รศ.สำเร็จ คำโมง บรรเอ๋ยบรรยายเรื่องวัฒนธรรม ทั้งหลาย ที่ต้องรู้ให้นิสิต การเงิน ได้ชื่นชูเสร็จแล้วถ่าย รูปหมู่ ตามธรรมเนียมมภน.ขอนแก่น ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 02:38 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานวิจัยภายใน

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


Samret Commong
สำเร็จ คำโมง

 • ศิลปินมรดกอีสาน ด้านการประพันธ์เพลง
 • สังคีตกวี 4 รางวัลพระราชทาน
 • 60 รางวัลระดับชาติ
 • ครูภูมิปัญญาไทย ด้านดนตรีสากล
 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีสากล
 • นักเรียบเรียงตำราวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
 • รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
 • Professor of Ethnomusieology (ศาสตราจารย์)

วีดีโอวัฒนธรรม

 • เที่ยวเวียดนามดูวัฒนธรรม โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย เที่ยวเวียดนามดูวัฒนธรรมโดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย         การเดินทางไปเห็นด้วยตาตัวเองจะทำให้เราได้จดจำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีสามารถนำมาถ่ายทอดให้ผู้ที่ไม่ได ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 20:56 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตลาดสด : หลวงพระบาง โดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย ตลาดสด : หลวงพระบางโดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย          ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษาวัฒนธรรมที่เมืองหลวงพระบาง และสะดุดตาตลาดสด ที่คล้ายกับบ้านเราโดยเฉพาะภาคอีสาน ทำให้คิดว่าเหมือนว ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 20:55 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน เรียบเรียงโดย บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรียบเรียงโดย บุญจันทร์  เพชรเมืองเลย         วรรณกรรม เป็นคำกลาง ๆ ที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบันนี้ เพื่อเรียกหนังสือทุกประเภทท ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 20:54 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »