รายละเอียดทุน


วันที่ 23 สิงหาคม 2559 "แสดงงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน" มข

โพสต์4 ก.ค. 2559 20:02โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา  17.00-19.00 น. แสดงปิดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมการแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ ประจำปี 2557

โพสต์23 มิ.ย. 2558 19:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2558 19:36 ]


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจรรม และการยกเลิกสัญญาทุน

โพสต์12 พ.ค. 2557 07:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2557 23:02 ]

1. การเข้ากิจกรรม
    1. การเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
         1.1 กิจกรรมในมหาวิทยาลัยฯ (ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย)
         1.2 กิจกรรมนอกเหนือในงานมหาวิทยาลัยฯ
                1) หน่วยงานสำนักต่าง
                2) คณะ และสาขาวิชา
                3) กิจกรรมอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ
         1.3 กิจกรรมตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ต่าง ๆ 
                1) หน่วยงานของรัฐ
                2) หน่วยงานของเอกชน
2. การขาดกิจกรรม
    2.1 ห้ามนักศึกษาขาดกิจกรรมทุกกิจกรรมตามข้อที่ 1 โดยไม่ทราบสาเหตุ
    2.2 ถ้าหากนักศึกษา มีความจำเป็นในการขาดกิจกรรมให้เขียนบันทึกชี้แจง และนำหลักฐานมายืนยันที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
3. การขาดกิจกรรม
     3.1 กิจกรรมในมหาวิทยาลัย (ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย) หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรขาด
     3.2 กิจกรรมนอกเหนือในงานมหาวิทยาลัย ไม่ควรขาดเกิน 1 ครั้ง
     3.3 กิจกรรมตามหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ไม่ควรขาดเกิน 1 ครั้ง
     3.4 หากนักศึกษาขาดกิจกรรมเกิน 3 กิจกรรม โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้สำนักกิจการนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ยกเลิกสัญญาทุนนักศึกษา ที่ขาดกิจกรรมได้ทันที
4. การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
    4.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมควรลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
    4.2 หากเกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องเวลา  สถานที่  ให้มาลงชื่อย้อนหลังได้ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม)
    4.3 หากไม่ลงชื่อถือว่าขาดกิจกรรม
5. แฟ้มสะสมผลงาน
    5.1ให้นักศึกษาจัดทำแฟ้มประจำภาคเรียนการศึกษาส่งที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
    5.2 แฟ้มประกอบไปด้วย ภาพกิจกรรมพร้อมบรรยายเหตุการณ์กิจกรรมใต้ภาพ
    5.3 นักศึกษาต้องส่งความคืบหน้าของกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือน ตุลาคม
          ครั้งที่ 2 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน มีนาคม 
    5.4 หากนักศึกษาไม่ส่งแฟ้มการปฏิบัติหน้าที่ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่รับทุน
6. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม
    6.1 นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไปหากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ให้พิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
    6.2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 1 ทุกกิจกรรม
    6.3 ต้องบันทึกข้อความเกี่ยวกับวิชาที่มีผลการเรียนต่ำ ให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทราบ
7. การประเมินพิจารณาทุนศิลปวัฒนธรรม
    7.1 พิจารณาในภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม พิจารณาตามกิจกรรมและเกรดเฉลี่ยรวม
    7.2 พิจารณาในภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม พิจารณาตามกิจกรรมและเกรดเฉลี่ยรวม
    7.3 หากนักศึกษาปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขตามข้อ 1-6 ให้สำนักกิจการนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พิจารณายกเลิกทุนได้ทันที

คุณสมบัติของผู้ได้รับการพิจารณาทุนศิลปวัฒนธรรม

โพสต์12 พ.ค. 2557 07:52โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2557 23:03 ]

คุณสมบัติของผู้ได้รับการพิจารณาทุนศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2/2556


  1. เป็นผู้มีจิตอาสาที่จะปฏิบัติงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทุกเวลา
  2. เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือ โดยผ่านการประเมินของคณะกรรมการให้ได้รับทุนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 /2556 เป็นต้นไป หรือเป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือพอใช้ ให้เข้าร่วมกิจกรรมและฝึกฝนทักษะก่อนจึงจะได้รับทุน ในภาคเรียนที่ 1/2557
  3. ต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนโดยรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป
  4. มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาทดี รู้จักกาลเทศะ ไม่เสพสิ่งเสพติด และไม่ดื่มสิ่งมืนเมา

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

โพสต์12 พ.ค. 2557 07:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2557 23:03 ]

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2/2556


1.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลป์วัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์
    1.1 เป็นผู้ที่มีมีทักษะฝีมือด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือด้านนาฏศิลป์ไทย หรือด้านนาฏศิลป์สากลอยู่ในขั้นดี
    1.2 หรือมีทักษะฝีมือด้านการแต่งหน้า การแต่งกาย และการออกแบบเสื้อผ้าการแต่งกายนาฏศิลป์
2.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลป์วัฒนธรรม ด้านดนตรี
     2.1 มีทักษะฝีมือด้านดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรีสากล หรือดนตรีไทย
     2.2 หรือมีความรู้ด้านแสงและเสียง และการจัดเวที หรือมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดนตรี หรือมีความรู้เรื่อง Sound Engineer (วิศวะด้านการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์บันทึกเสียง) หรือมีความสามารถขับร้องเพลงพื้นบ้าน หรือเพลงไทยสากล หรือเพลงไทยเดิม อยู่ในระดับดี
3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ด้านพุทธศาสนา
    3.1 เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ มีน้ำใจ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับศาสนามาไม่น้อยกว่า 1 ปี
    3.2 หรือเป็นผู้นำทางด้านศาสนา เป็นต้นแบบให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาฯ ได้ประพฤติปฏิบัติตามและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

1-5 of 5