เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจรรม และการยกเลิกสัญญาทุน

โพสต์12 พ.ค. 2557 07:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2557 23:02 ]
1. การเข้ากิจกรรม
    1. การเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
         1.1 กิจกรรมในมหาวิทยาลัยฯ (ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย)
         1.2 กิจกรรมนอกเหนือในงานมหาวิทยาลัยฯ
                1) หน่วยงานสำนักต่าง
                2) คณะ และสาขาวิชา
                3) กิจกรรมอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ
         1.3 กิจกรรมตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ต่าง ๆ 
                1) หน่วยงานของรัฐ
                2) หน่วยงานของเอกชน
2. การขาดกิจกรรม
    2.1 ห้ามนักศึกษาขาดกิจกรรมทุกกิจกรรมตามข้อที่ 1 โดยไม่ทราบสาเหตุ
    2.2 ถ้าหากนักศึกษา มีความจำเป็นในการขาดกิจกรรมให้เขียนบันทึกชี้แจง และนำหลักฐานมายืนยันที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
3. การขาดกิจกรรม
     3.1 กิจกรรมในมหาวิทยาลัย (ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย) หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรขาด
     3.2 กิจกรรมนอกเหนือในงานมหาวิทยาลัย ไม่ควรขาดเกิน 1 ครั้ง
     3.3 กิจกรรมตามหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ไม่ควรขาดเกิน 1 ครั้ง
     3.4 หากนักศึกษาขาดกิจกรรมเกิน 3 กิจกรรม โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้สำนักกิจการนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ยกเลิกสัญญาทุนนักศึกษา ที่ขาดกิจกรรมได้ทันที
4. การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
    4.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมควรลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
    4.2 หากเกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องเวลา  สถานที่  ให้มาลงชื่อย้อนหลังได้ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม)
    4.3 หากไม่ลงชื่อถือว่าขาดกิจกรรม
5. แฟ้มสะสมผลงาน
    5.1ให้นักศึกษาจัดทำแฟ้มประจำภาคเรียนการศึกษาส่งที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
    5.2 แฟ้มประกอบไปด้วย ภาพกิจกรรมพร้อมบรรยายเหตุการณ์กิจกรรมใต้ภาพ
    5.3 นักศึกษาต้องส่งความคืบหน้าของกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือน ตุลาคม
          ครั้งที่ 2 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน มีนาคม 
    5.4 หากนักศึกษาไม่ส่งแฟ้มการปฏิบัติหน้าที่ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่รับทุน
6. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม
    6.1 นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไปหากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ให้พิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
    6.2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 1 ทุกกิจกรรม
    6.3 ต้องบันทึกข้อความเกี่ยวกับวิชาที่มีผลการเรียนต่ำ ให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทราบ
7. การประเมินพิจารณาทุนศิลปวัฒนธรรม
    7.1 พิจารณาในภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม พิจารณาตามกิจกรรมและเกรดเฉลี่ยรวม
    7.2 พิจารณาในภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม พิจารณาตามกิจกรรมและเกรดเฉลี่ยรวม
    7.3 หากนักศึกษาปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขตามข้อ 1-6 ให้สำนักกิจการนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พิจารณายกเลิกทุนได้ทันที

Comments