เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

โพสต์12 พ.ค. 2557 07:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2557 23:03 ]
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2/2556


1.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลป์วัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์
    1.1 เป็นผู้ที่มีมีทักษะฝีมือด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือด้านนาฏศิลป์ไทย หรือด้านนาฏศิลป์สากลอยู่ในขั้นดี
    1.2 หรือมีทักษะฝีมือด้านการแต่งหน้า การแต่งกาย และการออกแบบเสื้อผ้าการแต่งกายนาฏศิลป์
2.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลป์วัฒนธรรม ด้านดนตรี
     2.1 มีทักษะฝีมือด้านดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรีสากล หรือดนตรีไทย
     2.2 หรือมีความรู้ด้านแสงและเสียง และการจัดเวที หรือมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดนตรี หรือมีความรู้เรื่อง Sound Engineer (วิศวะด้านการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์บันทึกเสียง) หรือมีความสามารถขับร้องเพลงพื้นบ้าน หรือเพลงไทยสากล หรือเพลงไทยเดิม อยู่ในระดับดี
3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ด้านพุทธศาสนา
    3.1 เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ มีน้ำใจ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับศาสนามาไม่น้อยกว่า 1 ปี
    3.2 หรือเป็นผู้นำทางด้านศาสนา เป็นต้นแบบให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาฯ ได้ประพฤติปฏิบัติตามและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม