คุณสมบัติของผู้ได้รับการพิจารณาทุนศิลปวัฒนธรรม

โพสต์12 พ.ค. 2557 07:52โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2557 23:03 ]
คุณสมบัติของผู้ได้รับการพิจารณาทุนศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2/2556


  1. เป็นผู้มีจิตอาสาที่จะปฏิบัติงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทุกเวลา
  2. เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือ โดยผ่านการประเมินของคณะกรรมการให้ได้รับทุนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 /2556 เป็นต้นไป หรือเป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือพอใช้ ให้เข้าร่วมกิจกรรมและฝึกฝนทักษะก่อนจึงจะได้รับทุน ในภาคเรียนที่ 1/2557
  3. ต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนโดยรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป
  4. มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาทดี รู้จักกาลเทศะ ไม่เสพสิ่งเสพติด และไม่ดื่มสิ่งมืนเมา