ทำเนียบนักศึกษาทุน

นักศึกษาทุนวัฒนธรรม รุ่นที่ 3

โพสต์16 ส.ค. 2559 23:39โดยไม่ทราบผู้ใช้


นักศึกษาทุนวัฒนธรรม รุ่นที่2

โพสต์11 ส.ค. 2558 09:25โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2559 23:34 ]

นางสาววรรณภา  ทุยบึงฉิม

นางสาวพัสดา  สีหาราช

นายศุภชัย  บุตรโคตร

นายกฤษดา  คำหงษา

นายปณัฐพงษ์  ชูชี

นายจิรานนท์  เคหัง

นายฉัตรพล บรรดิษฐ์

นายแทนคุณ แสงชัยราช

นายนันธวัฒน์  ทองยืน

นายวชิรชัย ยอดมงคลเจริญ

นางสาวกมลวรรณ  หล้ากวนวัน

นางสาวมุทิตา  พวงมาลา

นายประมวล  ต่อติด

นางสาวมุกระดา  สุ่ยหนูนายเจษฏา ผุยคำพิ

นางสาวธัญลักษณ์  จิตบรรจง

นายสิทธิราช ศรีไชย

นายสุชานนท์ ศรีเพชร

นางสาวนิดา ลาภชัย

นางสาวจุติรัตน์ พรมจ้าย

นายเสมอ จันดา

นายณัฐภัทร  ลีลาด


นักศึกษาทุนวัฒนธรรม รุ่นที่ 1

โพสต์11 ส.ค. 2558 02:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2559 08:16 ]


 
รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2557
ตำแหน่ง. นักศึกษาทุน.

สาววรรณภา ทุยบึงฉิม

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและการธนาคาร
ประเภท นาฏศิลป์
 
 
รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2557  
ตำเเหน่ง. นักศึกษาทุน. 

จิรานนท์ เคหัง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินเเละการธนาคาร
ประเภท นาฏศิลป์

 
รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2557
ตำแหน่ง. นักศึกษาทุน.

แทนคุณ แสงไชยราช

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและการธนาคาร
ประเภท นาฏศิลป์
 
 
รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2557
ตำแหน่ง. นักศึกษาทุน.

นันธวัฒน์ ทองยืน

คณะนิเทศศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์
ประเภท นาฏศิลป์

 
รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2557
ตำแหน่ง นักศึกษาชมรม

ศุภชัย บุตรโคต

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
ประเภท นาฏศิลป์
 
 
 รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2557
ตำแหน่ง. นักศึกษาทุน.

สุชานนท์  ศรีเพชร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้า
ประเภท นักดนตรี
 

1-3 of 3