การบริหารจัดการโรงเรียนหมอลำ ของแม่ครูราตรี ศรีวิไล :บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย: 2554

โพสต์12 พ.ค. 2557 08:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2558 00:55 ]

การบริหารจัดการโรงเรียนหมอลำ ของแม่ครูราตรี  ศรีวิไล
The  Administration  of the Mawlam School  Held by Ms. Rati  Sriwilai

บุญจันทร์  เพชรเมืองเลย
Boonjan   Jomsriparsert
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Boonjan.jom@neu.ac.th

บทคัดย่อ
                การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนหมอลำ ของแม่ครูราตรี ศรีวิไล มุ่งศึกษา ชีวประวัติ ผลงาน การบริหารจัดการศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน (หมอลำ) ในด้านชีวประวัติ พบว่า แม่ครูราตรี ได้ศึกษาวิชาชีพหมอลำกลอน การแต่งกลอนลำ จากบิดา มารดา พี่ชาย และพี่สาว จนยึดเป็นอาชีพตลอดมา เมื่อ ปี พ.ศ. 2529 แม่ครูราตรี ได้เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นหมอลำกลอนประยุกต์ (หมอลำซิ่ง) ขึ้น จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศ  จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2547 แม่ครูราตรี ได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนแต่นั้นเป็นต้นมา  แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยถิ่นอีสาน (หมอลำ) พบว่า ภูมิปัญญาอีสาน  (หมอลำ) เป็นศิลปะที่ประชาชนชื่นชม หวงแหน และสนใจเรียนอยู่ไม่ขาดสาย ที่ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยของแม่ครูราตรี และที่อื่น ๆ ควรตั้งศูนย์ข้อมูล และให้บริการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยรัฐให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการต่อไป

คำสำคัญ  :  การบริหารจัดการ,โรงเรียนหมอลำ,ภูมิปัญญาอีสาน


Comments