บทความวิจัย/วิชาการ (2)

The Process of the Mawlum Soeng Ritual Music Therapy as Held by Mae Down Panno at Phra Yuen District : Samret Commong 2557

โพสต์4 ก.ค. 2558 20:33โดยไม่ทราบผู้ใช้

The Process of  the Mawlum Soeng Ritual Music Therapy

as Held  by Mae Down Panno at Phra Yuen District

 

The Article Written by

Samret Commong

Professor (asssoc) of Music

Professor of Ethno – musicology

Northeastern University

 
Abstract

             The purpose  of  the  study  on  the  Mawlum  Soeng  Ritual Music Therapy concentrated on its process that influenced its success.  The  purpose  of  the  ritual was  to  cure  the  sickness.   There  were  five elements  in  the  Mawlum  Soeng  Ritual : 1) the mawlum lead singer who  conducted  the  ritual process, 2) the sick  person who wanted to be cured, 3)  the  tray of offerings containing things for paying homage to the sacred supernatural who presided the ritual, 4) the  kaen  player  who used the kaen sound as the conveyance of the spirits and 5)  participating  persons who had ever been cured by the ritual before and the leader’s companions.

            In  the studying, it  had been  found  out  that  the  kaen  music  and  the mawlum  singing  played  the  very  important  role  and   had  the  very  high influences  to  the  ritual . the words and melody sung were so sweet and gentle that could calm the sick person’s souls. The  sound  of  the  kaen  was  considered  as  the  conveyance  that  brought  the powerful  spirit  to  preside the  ritual and  it  was called “ the  horse.” The  kaen  player , therefore,  was  considered  as  the holy  man  who  rode the  horse. In  addition, the sound  of  the  kaen  could  make  the  mawlum  singer  being  able  to  sing  the words and melodies automatically  and  beautifully  without  any  rehearsal  at  all. The contents of  the  lyrics  being  sung  were so meaningful  and  mysteriously  sacred that could arouse the belief in the ritual. The exciting rhythm of both  the  kaen  music  and the lum singing could urge all audiences rise up to dance that meant they had taken exercises. The  activities in the Mawlum  Soeng  Ritual as said  were, therefore,  able to  calm  the souls  and to strengthen the body of  the  sick persons  that  would  cause  the   recovering  gradually.

            This  study  concluded  that  the  sick persons  could  be  recovered  through  the Mawlum  Soeng  Ritual because: 1) They  believed  in  the  sacred  of mawlum soeng ritual, 2)  the  kaen music and the words in the lum lyrics calmed their  souls, 3)  They took exercises through  dancing  and  singing  along  with  the  music  sound  for enough time. That meant they had  sound minds in sound bodies.

                            

Keywords: Maw lum soeng ritual, Mae Down Panno, supernatural, sound mind, sound body.

THE STUDY, RESEARCH AND INVENTION OF THE COWBELLOPHONE WITH HARMONIC SOUNDS : Samret Commong 2556

โพสต์9 มิ.ย. 2558 01:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2558 20:37 ]

THE STUDY, RESEARCH AND INVENTION OF
THE COWBELLOPHONE 
WITH HARMONIC SOUNDS

Professor (associate) Samret Commong
NEU Cultural Art and Wisdom Center199/9 Mitrapap Road Khon Kaen, Thailand 40000
Tel. 0 4322 2959 – 61 Fax. 0 4322 6822 – 4
E mail: composer-samret@hotmail.co.th

Abstract
         The study, research and invention of the cowbellophonewas to invent a new kind of Thai-Lao ethnic musical instrument to fulfill the harmonic and metallic sounds into the traditional Thai-Lao folk or ethnic band.
The researcher designed and used the metal cowbells as the main part of the instrument by organizing them into the xylophone shape with 2 rafts: upper and lower. The upper raft was for playing the melodic lines while the lower raft playing the harmonic lines at the same beat; since, each pair of the 
          cowbells that sounded harmonically to each other was fixed facing together and each beat of the beater could struck the pair. The tonality of the cowbellophone was of the diatonic scale in major mode including 8 pitches: C D E F G A B C from which could be used to play the melodic and harmonic line in the minor mode with 8 pitches: A B C D E F G A and the pentatonic scale  with 5 pitches: C D E G A easily. The harmonic sounds of the cowbellophone were produced by beating each conjunct pair of the cowbells that sounded the natural fourth and the natural fifth to each other.

Key words: Metal cowbell, cowbellophone, melodic line, harmonic line, diatonic scale, pentatonic scale, major mode, minor  mode

การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์ซอที่มีเสียงคอร์ดในตัว:สำเร็จ คำโมง : 2556

โพสต์9 มิ.ย. 2558 01:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2558 01:23 ]

การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์ซอที่มีเสียงคอร์ดในตัว
THE STUDY,RESEARCH AND INVENTION OF 
THE FIDDLE  WITHCHORDAL SOUNDS

รองศาสตราจารย์สำเร็จ คำโมง
Professor(associate)SamretCommong
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์มือถือ 0 – 821208108
E mail : composer – samret @ hotmail.co.th

บทคัดย่อ
            การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์เครื่องดนตรีประเภทซอที่มีเสียงคอร์ดในตัวนี้มี วัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์เครื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ไทยลาวเพิ่มขึ้นอีก ชนิดหนึ่งให้มีระบบเสียงประสานแบบคอร์ดในตัวเพื่อใช้ประสมวงดนตรีพื้นบ้าน ไทยลาวแล้วช่วยแก้ปัญหาการขาดแนวเสียงประสานแบบคอร์ดของวงแบบดั้งเดิมที่ นิยมบรรเลงแบบแนวเดียว
             ผลการศึกษาวิจัยและประดิษฐ์พบว่าการใช้ซุงไม้ขนุนเป็นวัสดุทำเต้าเสียงซอทำ ให้ซอมีกังวานเสียงที่นุ่มนวล ระบบเสียงซอที่จะทำได้ทั้งทำนองและเสียงคอร์ดไปพร้อมกัน ซอนั้นต้องมี 4 สาย สายที่ 4 เป็นเสียงต่ำสุดใช้เป็นเสียงโน้ตพื้นต้นหรือโน้ตฐานราก(Root)ของคอร์ด สายที่ 3 เป็นเสียงคู่ 3 ไมเนอร์(minor third)กับสายที่ 4 สายที่ 2 เป็นเสียงคู่ 5 เพอร์เฟ็กต์(Perfect fifth)กับสายที่ 4 ส่วนสายที่ 4 ใช้บรรเลงทำนองเพลงและตั้งเสียงให้เป็นเสียงคู่ 8 (Octave) กับสายที่ 4 เมื่อสีสายเปล่าทั้งสี่สานพร้อมกันจะทำให้เกิดเสียงคอร์ดไมเนอร์(minor chord) ที่สามารถแปลงเป็นเสียงคอร์ดเมเจอร์ (Major chord) ได้ด้วยการลงนิ้วกลางของมือซ้ายบนสายที่ 3 ตรงตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม 1 ขั้น
คำสำคัญ, ซอ, เสียงคอร์ด ,โน้ตพื้นต้น ,คอร์ดไมเนอร์, คอร์ดเมเจอร

1-3 of 3