ประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2556

โพสต์10 มิ.ย. 2558 07:17โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2558 05:48 ]

องค์ประกอบที่ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 6.1                        :               ระบบและกลไกลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การเก็บข้อมูล                        :               ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557)
ชนิดของตัวบ่งชี้                    :               กระบวนการ

1. มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

1.ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2. ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม


3. มีรายงานผลการประเมินโครงการ


4. มีรายงานการประชุมศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม2.  มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรมนักศึกษาโดยได้เปิดสอนวิชาสังคีตนิยมเป็นวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาสังคมศึกษา รหัส 0001207/01210 จำนวนหน่วยกิต 3หน่วยกิต

3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่การดำเนินงานทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมออกสู่สาธารณาชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยา โดยมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ออกวารสารวัฒนธรรม และออกจดหมายข่าวด้านศิลปวัฒนธรรม

4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

การ ประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการสอนวิชาสังคีตนิยม และทำการประเมินผลการสอนผ่านกิจกรรมการขับร้องหมู่ประสานเสียงของนักศึกษาใน วันประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา
- มีการประเมินผลกิจกรรมสงกรานต์ประปี

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

การ นำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาโดยปรับโครงสร้างระบบเสียงด้วยการเสริมมิกเซอร์ และไมโครโฟน
- มีการปรับปรุงกิจกรรมสงกรานต์ตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปี

6.มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

- ผล การบริหาร และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมขอ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลระดับชาติ เป็นบุคลากรดีเด่น กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556
- ผล ของการประพันธ์บทเพลง วรรณกรรม เอกสารตำราของผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลบุคลากรผู้สร้างสรรค์ภาษาไทยดีเด่นในวันภาษาไทยแห่งชาติ
Comments