ประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์20 พ.ย. 2558 05:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2558 06:06 ]

1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1-1-1  แผนปฏิบัติการสำนักศิลปวัฒนธรรม

4.1-1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน

4.1-2-1  แผนการดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1-2-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1-3-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1-3-1  รายงานสรุปโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1-4-1  ผลประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.1-5-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2558

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

4.1-6-1  รายงานสรุปโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1-6-1  Print Out หน้าเว็บไซต์การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Comments