ข่าวสารงานวิจัยภายใน


การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 การบูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ESTACON : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์22 พ.ค. 2560 23:18โดยไม่ทราบผู้ใช้

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 การบูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ESTACON : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

http://estacon2017.neu.ac.th/

 • สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper) วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
 • ประกาศผลบทความและโปสเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์และต้นฉบับโปสเตอร์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 • กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า : EE 

กลุ่มสาขาที่นำเสนอ

(ไฟฟ้า , คอมพิวเตอร์ , อิเล็กทรอนิกส์ , โทรคมนาคม , เมคคาทรอนิกส์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า)

 • กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ : IE 

(กรรมวิธีการผลิต , วิศวกรรมวัสดุ , การจัดการงานวิศวกรรม , โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ , การศึกษางานและการยศาสตร์ ,การวางแผนการผลิตและการดำเนินงานวิจัย)

 • กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล : ME 

(กลศาสตร์ประยุกต์วัสดุและกระบวนการผลิต , ระบบควบคุมและการสั่นสะเทือน , เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ,กลศาสตร์การไหลและระบบทางความร้อน,พลังงานทดแทนและการเผาไหม้ , เมคคาทรอนิกส์ทางวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร , วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรสภาพ)

 • กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE 

(วิศวกรรมโครงสร้าง ,วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง ,วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ,วิศวกรรมเทคนิคธรณี,วิศวกรรมขนส่งจราจรและโลจิสติกส์,วิศวกรรมแหล่งน้ำ ,วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ,วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

 • กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ : AR 

(สถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรมภายในผังเมือง,ผังเมือง)

 • กลุ่มวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นรียน : RL 

ทุกสาขาวิชา

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST

(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย,วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ,วิศวกรรมชีวภาพ ,เทคโนโลยี / นวัตกรรมเกษตร ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ , สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องการบูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลน 4.0 NEUCIC 2017: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์22 พ.ค. 2560 23:16โดยไม่ทราบผู้ใช้

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4  เรื่องการบูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลน 4.0 NEUCIC 2017: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

http://neunic2017.neu.ac.th/

กำหนดการ

 • สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper) วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
 • ประกาศผลบทความและโปสเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์และต้นฉบับโปสเตอร์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

 • 1.ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
 • 2.ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
 • 3.ขอบข่ายของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้อยู่ใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
  • (1) ด้านการศึกษา (Education) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา
  • (2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์
  • (3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  • (4) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
  • (5) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic) เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร์

 
1-3 of 3