อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

วิชา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รหัส 8005211 -ปีการศึกษา 2560 ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4


 
 รองศาสตราจารย์ สำเร็จคำโมง
(หัวหน้ารายวิชา)

หัวข้อรับผิดชอบ:
 1. หลักธรรมวินัยในศาสนา
 2. ทศพิธราชธรรม
การศึกษา
 • ปริญญาโท  -Graduate Dip (Educational Administration)
 • Cert. in TEFL (Singapore)
 • Cert. in Intensive Eng. (AUA)
 • Prof. of Ethnomusicology
 • ปริญญาตรี -กศ..  (ภาษาอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี -ค..  (ดนตรี)
 
อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา

หัวข้อรับผิดชอบ:
 • หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต
การศึกษา
 • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
 • วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
 • อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 
 อาจารย์ ดร. ถวิล ลดาวัลย์


หัวข้อรับผิดชอบ:
 • จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด
การศึกษา
 • Ed.D. (Eduactional Administration) University of Georgia, USA
 • M.Ed. (Educational Psychology) University of Alberta, Canada
 • กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
 
 อาจารย์ ดร.วานิช ประเสริฐพร

หัวข้อรับผิดชอบ:
 • การมีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคม

การศึกษา
 • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
 • M.A. (Psychology in Organization Behavior)
 • M.A. (Indian Philosophy and Religion)
 • พธ.บ. (จิตวิทยาสังคม)
 
 อาจารย์สุชาดา  ลดาวัลย์


หัวข้อรับผิดชอบ:
 • จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด
การศึกษา
 • กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)
 • วท.บ. (ชีววิทยา)
 
 อาจารย์บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

หัวข้อรับผิดชอบ:
 • คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ที่ปรากฏอยู่ในวรรคดีอีสาน
การศึกษา
 • ปริญญาโท   - ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) 
 • ปริญญาโท   - ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • ป.บัณฑิต     - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • ปริญญาตรี   - ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) กำลังศึกษา
 • ปริญญาตรี   - วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

วิชา ความเป็นครู รหัส 8005201-ปีการศึกษา 2560 ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4


 
 รองศาสตราจารย์ สำเร็จคำโมง
(หัวหน้ารายวิชา)

หัวข้อรับผิดชอบ:
 1. การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
 2. การเป็นครูภูมิปัญญาไทย
การศึกษา
 • ปริญญาโท  -Graduate Dip (Educational Administration)
 • Cert. in TEFL (Singapore)
 • Cert. in Intensive Eng. (AUA)
 • Prof. of Ethnomusicology
 • ปริญญาตรี -กศ..  (ภาษาอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี -ค..  (ดนตรี)
 
อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา

หัวข้อรับผิดชอบ:
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
การศึกษา
 • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
 • วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
 • อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 
 อาจารย์ ดร. พา อักษรเสือ


หัวข้อรับผิดชอบ:
 • การศึกษาวิเคราะห์สภาพงานของครู
 • การสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพครู
การศึกษา
 • Ph.D. (Educational Administration and Foundation)
 • M.A. (Educational Supervision)
 • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 
 อาจารย์ อัจฉริยะ  วงษ์คำซาว 

หัวข้อรับผิดชอบ:
 1. การศึกษาวิเคราะห์สภาพงานของครู
 2. การสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพครู
การศึกษา
 • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)
 
 อาจารย์สุชาดา  ลดาวัลย์


หัวข้อรับผิดชอบ:
 • การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
การศึกษา
 • กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)
 • วท.บ. (ชีววิทยา)
 
 อาจารย์บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

หัวข้อรับผิดชอบ:
 • ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

การศึกษา
 • ปริญญาโท   - ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) 
 • ปริญญาโท   - ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • ป.บัณฑิต     - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • ปริญญาตรี   - ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) กำลังศึกษา
 • ปริญญาตรี   - วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)