ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4

ตรวจสอบการส่งงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Recent Announcements

 • กลุ่ม 06 รหัสวิชา 8005201      วิชา ความเป็นครู      กลุ่ม 06               1 6080110151  นางสมพร แลไธสง             2 6080110152  นางสาวรสสุคนธ์ ภูสงัด             3 6080110153  นายอัครินทร์ คำงาม             4 6080110154 ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2560 19:56 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่ม 05 รหัสวิชา 8005201      วิชา ความเป็นครู      กลุ่ม 05           1 6080110121  นางสาวมุจลินทร์ ยะตัน             2 6080110122  นางสาวรัตนาภา สีหานาม             3 6080110123  นางสาวมะลิวัลย์ วงศ ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2560 19:59 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่ม 04 รหัสวิชา 8005201      วิชา ความเป็นครู      กลุ่ม 04               1 6080110091  นายวิศรุต เฟื่องไธสงค์  ไม่ส่ง ส่ง แก้ไข รอ สมบูรณ์   ดูผล ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2560 19:59 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่ม 03 รหัสวิชา 8005201     วิชา ความเป็นครู      กลุ่ม 03                1 6080110061  นางสาวฐญามน มนตรี  ไม่ส่ง ส่ง แก้ไข รอ สมบูรณ์   ดูผล 2 6080110062  ว ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2560 19:58 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่ม 02 รหัสวิชา 8005201      วิชา ความเป็นครู      กลุ่ม 02              1 6080110031  นายชนสรณ์ ภูหลงเพีย  ไม่ส่ง ส่ง แก้ไข รอ สมบูรณ์   ดูผล 2 ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2560 19:57 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่ม 01 รหัสวิชา 8005201      วิชา ความเป็นครู      กลุ่ม 01                    ไม่ส่งส่ง  แก้ไขรอ สมบูรณ์   ดูผล 1 6080110001  นางสาวน้ำผึ้ง หนองนงค์             2 ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2560 19:43 โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »กลุ่ม 06

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:19โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:56 ]


รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 06              

1 6080110151  นางสมพร แลไธสง            
2 6080110152  นางสาวรสสุคนธ์ ภูสงัด            
3 6080110153  นายอัครินทร์ คำงาม            
4 6080110154  นางสาวศริญญา สุขสร้อย            
5 6080110155  นางสาวสิริลักษณ์ ดอนตระกูล            
6 6080110156  นางสาวสุชาวดี สุวรรณกาฬ            
7 6080110157  นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม            
8 6080110158  นายศักรินทร์ ภูพันนา            
9 6080110159  นายวันชัย มาตเจริญ            
10 6080110160  นางสาวอัชราภรณ์ วงษ์ราชสีห์            
11 6080110161  นายอภิสิทธิ์ แสนหาญ            
12 6080110162  นางสาวกันยากร โนนสุวรรณ            
13 6080110163  นางสาวชิสากัญญ์ คำชมภู            
14 6080110164  นางสาวณฐอร คล่องการยุทธ            
15 6080110165  นางสาวสิริญาภรณ์ ทวีชาติ            
16 6080110166  นางสาวชนินทร์ทิพย์ พรหมกูล            
17 6080110167  นายจิระศักดิ์ อุปพงษ์            
18 6080110168  นายประหยัด วิชาเงิน            
19 6080110169  นางสาวสุพัตรา สีลาอ้อ            
20 6080110170  นายภัทรพล พลป้อง            
21 6080110171  นายธณาทิพย์ สอนเสนา            
22 6080110172  นายสิทธิกร ลุนจันทา            
23 6080110173  นายวานิช หมื่นไธสง            
24 6080110174  นายวุฒิไกร เอิบอุทัย            
25 6080110175  นางสาวกนกกาญจน์ แหวนนิล            
26 6080110176  นางสาวชนากานต์ ยานุวงษ์            
27 6080110177  นางสาวธัญญาภรณ์ จตุรพร            
28 6080110178  นางสาววันวิสาข์ อิงแก้ว            
29 6080110179  นายจักรี จันทโยธา            
30 6080110180  นายปรัชญา จันทร์ทะเขต            

กลุ่ม 05

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:18โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:59 ]


รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 05          

1 6080110121  นางสาวมุจลินทร์ ยะตัน            
2 6080110122  นางสาวรัตนาภา สีหานาม            
3 6080110123  นางสาวมะลิวัลย์ วงศ์ศรี            
4 6080110124  นางสาวสุกัญญา เพชรดี            
5 6080110125  นายวัชรพล สุขวิริยานนท์            
6 6080110126  นางสาวสุรางคนา บุตรจ้อม            
7 6080110127  นางสาวภัทรียา บุญเรืองนาม            
8 6080110128  นางสาวรุจิเรข ธรรมวงษา            
9 6080110129  นางสาวอาภัสนันท์ แสนใจวุฒิ            
10 6080110130  นางสาวสุวิมล ทาน้อย            
11 6080110131  นายวินัย สีทาหล้า            
12 6080110132  นางสาววีริยา ภูถาวร            
13 6080110133  นายวิรวัฒน์ ฉัตรวิโรจน์            
14 6080110134  นายวิฑูรย์ บังกระโทก            
15 6080110135  นางสาวอทิตยา ลีลาศ            
16 6080110136  นางสาวภัสรา ชนะบุญ            
17 6080110137  นางสาวสมพิศ ผายเตชะ            
18 6080110138  นางสาวสุพัชนา สงเคราะห์            
19 6080110139  นางสาวมลิสา นามศรีลี            
20 6080110140  นายอนุสรณ์ แสนบริสุทธิ์            
21 6080110141  นายยุทธนา วินทะไชย            
22 6080110142  นายยุทธนา โยธามาตย์            
23 6080110143  นางสาวศุภาพิชญ์ โจมศรี            
24 6080110144  นายวรฉัตร เพ็ญสวัสดิ์            
25 6080110145  นายศราวุฒิ การีรัตน์            
26 6080110146  นายสุริยัน แสงวงค์            
27 6080110147  นางสาววราภรณ์ อุตรโส            
28 6080110148  นางสาวเสาวนินต์ วรสินา            
29 6080110149  นางสาววิภาดา อัคคะแก้ว            
30 6080110150  นางสาวมณีรัตน์ วงษาหาญ            

กลุ่ม 04

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:18โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:59 ]


รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 04              

1 6080110091  นายวิศรุต เฟื่องไธสงค์  ไม่ส่ง ส่ง
แก้ไข
รอ
สมบูรณ์
  ดูผล
2 6080110092  นายสิทธิพงษ์ เกตวงษา            
3 6080110093  ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ ทิทา            
4 6080110094  นายมนตรี สิทธิการ            
5 6080110095  นางสาวลลิตา ผายพิมพ์            
6 6080110096  นายพงษ์ศักดิ์ มากสูงเนิน            
7 6080110097  นางสาวรัตติยา สนธิรักษ์            
8 6080110098  นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์            
9 6080110099  นางสาววุฒิมาศ นาพรม            
10 6080110100  Mr.Guoxian Bi            
11 6080110101  นางสาวสุกัญญา จันละบุตร            
12 6080110102  นางสาวคัทรียา ศรีทรัพย์            
13 6080110103  นายฤทธิ์ณรงค์ สาฆ้อง            
14 6080110104  นางสาวสุธิตา นานนท์            
15 6080110105  นางสาวสุพิชญานิน มิตรศรีจารุกุล            
16 6080110106  นายอภิวัฒน์ พำนัก            
17 6080110107  นางสาวรินทร์ทิพย์ ด่านขุนทด            
18 6080110108  นายสาธิต ภูมิเวียงศรี            
19 6080110109  นางสาวสุภาวดี มาตรา            
20 6080110110  นางสาวภัคภิญญา สีระบุตร            
21 6080110111  นางสาวภัคกร วางอภัย            
22 6080110112  นางสาวเพ็ญพร เหมรานนท์            
23 6080110113  นายสมชาย สาปา            
24 6080110114  นายสุพรรณ พรมศิริ            
25 6080110115  นางสาวมุกดา ยะวังพล            
26 6080110116  นางวิชญาพร กุลยสวัสดิ์            
27 6080110117  นางสาวมิ่งขวัญ ภูครองนาค            
28 6080110118  นางสาวภัคจิราพร จันทรักษ์            
29 6080110119  นางสาวศิริวรรณ คำจู            
30 6080110120  นางสาวศุภาวีร์ ปิยพัศพงศ์            

กลุ่ม 03

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:17โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:58 ]


รหัสวิชา 8005201    
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 03               

1 6080110061  นางสาวฐญามน มนตรี  ไม่ส่ง ส่ง
แก้ไข
รอ
สมบูรณ์
  ดูผล
2 6080110062  ว่าที่ ร.ต.ปราม อินทนิล            
3 6080110063  นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ รมณ์ชิต            
4 6080110064  นายชัยยศ เย็นศิริ            
5 6080110065  นางสาววราภรณ์ เอกกุทัพ            
6 6080110066  นางสาวเสาวลักษณ์ สอนซี            
7 6080110067  นายเอกพันธ์ โล้กูลประกิจ            
8 6080110068  นายอรรถพล คำปิคา            
9 6080110069  นางสาวเจนจิรา ห้วยทราย            
10 6080110070  นางสาวจิตรานุช วรดี            
11 6080110071  นางปวีณา วูดไซด์ คราวเลย์            
12 6080110072  นางสาวณัฐฐินันท์ เจริญผล            
13 6080110073  นายพัชรพงษ์ อนุพัฒน์            
14 6080110074  นางสาวธันยพร ปฐวีกูล            
15 6080110075  นางสาวฟ้าอรุณ วังคีรี            
16 6080110076  นางสาววินทภัสร์ ผาเหลา            
17 6080110077  นางสาวชนิภรณ์ สัตยากุมภ์            
18 6080110078  นายพิเชษฐ์ชัย เสาหล่อน            
19 6080110079  นางสาวณิชานันท์ แสนตา            
20 6080110080  นางสาวสุพัตรา ยี่ลำ            
21 6080110081  นายวีระยุทธ สุดสงคราม            
22 6080110082  นางสาวพรศิริ หาระพันธุ์            
23 6080110083  นายจีรศักดิ์ โยมะบุตร            
24 6080110084  นางอมรรัตน์ แปลงกันทา            
25 6080110085  นางสาวยลดา พุทธสอน            
26 6080110086  นางสาววิภารัตน์ ฦาชา            
27 6080110087  นางสาวศีตลา งามนาเสียว            
28 6080110088  นางสาวณัฐพร ขันทะสีมา            
29 6080110089  นายเสนีย์ การกระจ่าง            
30 6080110090  นางสาวสิรินทร์ยา จาริชานนท์            

กลุ่ม 02

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:16โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:57 ]


รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 02             

1 6080110031  นายชนสรณ์ ภูหลงเพีย  ไม่ส่ง ส่ง
แก้ไข
รอ
สมบูรณ์
  ดูผล
2 6080110032  นายชลธิศ บัวใหญ่            
3 6080110033  นางสาวชุติมากร จันทจิต            
4 6080110034  นายธงชัย กัลยา            
5 6080110035  นางสาวปาจรีย์ ตุลาพิทักษ์            
6 6080110036  นางสาวณัฐพร สมดี            
7 6080110037  นางสาวชนัฐดา ศรีเชียงสา            
8 6080110038  นางสาวจุฑามาศ รัตนทิพย์            
9 6080110039  นายนฤบาล เนืองทอง            
10 6080110040  นางสาวกันยารัตน์ บุญหล้า            
11 6080110041  นางสาวกุลนิษฐ์ จำเริญศรี            
12 6080110042  นางสาวปัทมา ปัทมดิลก            
13 6080110043  นางสาวนิตติญา นันภักดี            
14 6080110044  นางสาวบุญทิพย์ คำพินิจ            
15 6080110045  นายอำนาจ ทองสว่าง            
16 6080110046  นายนรวิชญ์ ราชำ            
17 6080110047  นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ            
18 6080110048  นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร            
19 6080110049  นางสาวเบญจวรรณ์ พิมพ์ตา            
20 6080110050  นางสาวธัญพิมล สวัสดิ์ทา            
21 6080110051  นายทศวรรต มรรครมย์            
22 6080110052  นางสาวธัญญาเรศ ปรีดีวงศ์            
23 6080110053  นายขจรศักดิ์ ชูศรีวัน            
24 6080110054  นายณปกรณ์ กลั่นฉวี            
25 6080110055  นางสาวเนตรนภา บุญราษฎร์            
26 6080110056  นางสาวพรรณณี ทุมมณี            
27 6080110057  นางสาวพรทิวา คำหารพล            
28 6080110058  นางสาวปรีอาภา โชติจรุง            
29 6080110059  นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์            
30 6080110060  นายธนดล ศรีชัยปัญญา            

กลุ่ม 01

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:15โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:43 ]รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 01               

    ไม่ส่งส่ง
 แก้ไขรอ
สมบูรณ์
  ดูผล
1 6080110001  นางสาวน้ำผึ้ง หนองนงค์            
2 6080110002  นายทีปกร มะรังษี            
3 6080110003  นางสาวปฐมพร ศุภลักษณ์วัจนะ            
4 6080110004  นางสาวพลอยไพลิน บุบผาพวง            
5 6080110005  นางสาวเนตรนภา บุญบุตตะ            
6 6080110006  นายกฤช แรมลี            
7 6080110007  นางจันทิมา สาลาด            
8 6080110008  นางสาวกมลพรรณ พันสนิท            
9 6080110009  นางสาวกรรณิการ์ จำบุญ            
10 6080110010  นางสาวชฎาภรณ์ ดาวุธ            
11 6080110011  นางสาวชนกนาถ ประสมทอง            
12 6080110012  นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญเรือง            
13 6080110013  นางสาวน้ำทิพย์ กมลหัต            
14 6080110014  นางสาวณัฐพิมล พรมวัน            
15 6080110015  นายปัญญา พรมจันทร์            
16 6080110016  นายทรงศักดิ์ ผาคำ            
17 6080110017  นายฉัตรดนัย เดชกวินเลิศ            
18 6080110018  นางสาวปวีณา ศรีคุณโน            
19 6080110019  นางชญาสุภัค คุณแก้ว            
20 6080110020  นายณัฐพล สองหลวง            
21 6080110021  นายชวนิติกร นามอามาตย์            
22 6080110022  นางสาวกรรณิการ์ รัตนพลแสน            
23 6080110023  นางสาวธิดารัตน์ แก้วเรือง            
24 6080110024  นายจักรพันธ์ กองจันทร์            
25 6080110025  นายกิตติพันธุ์ มีไกรราช            
26 6080110026  นางสาวทิพย์พิพัฒน์ สนสมบัติ            
27 6080110027  นางสาวถานะมาศ บุตรศรี            
28 6080110028  นางสาวจินตนา สิงห์เสนา            
29 6080110029  นางสาวดิศรินทร์ พยัฆกุล            

30 6080110030  นางสาวชฎานุช ไกรราช            


1-6 of 6