ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4

ตรวจสอบการส่งงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รหัสวิชา 8005201      
วิชา ความเป็นครู     
กลุ่ม 01                

    ไม่ส่งส่ง 
 แก้ไขรอ 
สมบูรณ์
pdf  vdo
16080110001 นางสาวน้ำผึ้ง หนองนงค์ ไม่ส่ง     
26080110002 นายทีปกร มะรังษีไม่ส่ง      
36080110003 นางสาวปฐมพร ศุภลักษณ์วัจนะ ไม่ส่ง     
46080110004 นางสาวพลอยไพลิน บุบผาพวงไม่ส่ง      
56080110005 นางสาวเนตรนภา บุญบุตตะ ไม่ส่ง     
66080110006 นายกฤช แรมลี ไม่ส่ง     
76080110007 นางจันทิมา สาลาด ไม่ส่ง     
86080110008 นางสาวกมลพรรณ พันสนิท ไม่ส่ง     
96080110009 นางสาวกรรณิการ์ จำบุญไม่ส่ง     
106080110010 นางสาวชฎาภรณ์ ดาวุธ ไม่ส่ง     
116080110011 นางสาวชนกนาถ ประสมทอง ไม่ส่ง     
126080110012 นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญเรือง ไม่ส่ง     
136080110013 นางสาวน้ำทิพย์ กมลหัต ไม่ส่ง     
146080110014 นางสาวณัฐพิมล พรมวัน ไม่ส่ง     
156080110015 นายปัญญา พรมจันทร์ ไม่ส่ง     
166080110016 นายทรงศักดิ์ ผาคำ ไม่ส่ง     
176080110017 นายฉัตรดนัย เดชกวินเลิศ ไม่ส่ง     
186080110018 นางสาวปวีณา ศรีคุณโน ไม่ส่ง     
196080110019 นางชญาสุภัค คุณแก้วไม่ส่ง      
206080110020 นายณัฐพล สองหลวง ไม่ส่ง     
216080110021 นายชวนิติกร นามอามาตย์ ไม่ส่ง     
226080110022 นางสาวกรรณิการ์ รัตนพลแสน ไม่ส่ง     
236080110023 นางสาวธิดารัตน์ แก้วเรือง ไม่ส่ง     
246080110024 นายจักรพันธ์ กองจันทร์ ไม่ส่ง     
256080110025 นายกิตติพันธุ์ มีไกรราชไม่ส่ง      
266080110026 นางสาวทิพย์พิพัฒน์ สนสมบัติ ไม่ส่ง     
276080110027 นางสาวถานะมาศ บุตรศรีไม่ส่ง      
286080110028 นางสาวจินตนา สิงห์เสนาไม่ส่ง      
29 6080110029 นางสาวดิศรินทร์ พยัฆกุล  ไม่ส่ง      
306080110030 นางสาวชฎานุช ไกรราชไม่ส่ง      

   
กลุ่ม 02              

16080110031 นายชนสรณ์ ภูหลงเพีย ไม่ส่งส่ง 
แก้ไข 
รอ 
สมบูรณ์
pdf vdo
26080110032 นายชลธิศ บัวใหญ่ ไม่ส่ง     
36080110033 นางสาวชุติมากร จันทจิต ไม่ส่ง     
46080110034 นายธงชัย กัลยาไม่ส่ง      
56080110035 นางสาวปาจรีย์ ตุลาพิทักษ์ ไม่ส่ง     
66080110036 นางสาวณัฐพร สมดีไม่ส่ง      
76080110037 นางสาวชนัฐดา ศรีเชียงสาไม่ส่ง      
86080110038 นางสาวจุฑามาศ รัตนทิพย์ ไม่ส่ง     
96080110039 นายนฤบาล เนืองทอง ไม่ส่ง     
106080110040 นางสาวกันยารัตน์ บุญหล้าไม่ส่ง      
116080110041 นางสาวกุลนิษฐ์ จำเริญศรี ไม่ส่ง     
126080110042 นางสาวปัทมา ปัทมดิลก ไม่ส่ง     
136080110043 นางสาวนิตติญา นันภักดี ไม่ส่ง     
146080110044 นางสาวบุญทิพย์ คำพินิจ ไม่ส่ง     
156080110045 นายอำนาจ ทองสว่าง ไม่ส่ง     
166080110046 นายนรวิชญ์ ราชำ ไม่ส่ง     
176080110047 นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ ไม่ส่ง     
186080110048 นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร ไม่ส่ง     
196080110049 นางสาวเบญจวรรณ์ พิมพ์ตา ไม่ส่ง     
206080110050 นางสาวธัญพิมล สวัสดิ์ทาไม่ส่ง      
216080110051 นายทศวรรต มรรครมย์ไม่ส่ง      
226080110052 นางสาวธัญญาเรศ ปรีดีวงศ์ ไม่ส่ง     
236080110053 นายขจรศักดิ์ ชูศรีวัน ไม่ส่ง     
246080110054 นายณปกรณ์ กลั่นฉวี ไม่ส่ง     
256080110055 นางสาวเนตรนภา บุญราษฎร์ ไม่ส่ง     
266080110056 นางสาวพรรณณี ทุมมณี ไม่ส่ง     
276080110057 นางสาวพรทิวา คำหารพล ไม่ส่ง     
286080110058 นางสาวปรีอาภา โชติจรุง ไม่ส่ง     
296080110059 นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์ ไม่ส่ง     
306080110060 นายธนดล ศรีชัยปัญญา ไม่ส่ง     
    
กลุ่ม 03                

16080110061 นางสาวฐญามน มนตรี ไม่ส่งส่ง 
แก้ไข 
รอ 
สมบูรณ์
 pdfvdo
26080110062 ว่าที่ ร.ต.ปราม อินทนิล ไม่ส่ง     
36080110063 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ รมณ์ชิต ไม่ส่ง     
46080110064 นายชัยยศ เย็นศิริ ไม่ส่ง     
56080110065 นางสาววราภรณ์ เอกกุทัพ ไม่ส่ง     
66080110066 นางสาวเสาวลักษณ์ สอนซี ไม่ส่ง     
76080110067 นายเอกพันธ์ โล้กูลประกิจไม่ส่ง      
86080110068 นายอรรถพล คำปิคาไม่ส่ง      
96080110069 นางสาวเจนจิรา ห้วยทรายไม่ส่ง      
106080110070 นางสาวจิตรานุช วรดี ไม่ส่ง     
116080110071 นางปวีณา วูดไซด์ คราวเลย์ไม่ส่ง     
126080110072 นางสาวณัฐฐินันท์ เจริญผล ไม่ส่ง     
136080110073 นายพัชรพงษ์ อนุพัฒน์ไม่ส่ง      
146080110074 นางสาวธันยพร ปฐวีกูล ไม่ส่ง     
156080110075 นางสาวฟ้าอรุณ วังคีรี ไม่ส่ง     
166080110076 นางสาววินทภัสร์ ผาเหลา ไม่ส่ง     
176080110077 นางสาวชนิภรณ์ สัตยากุมภ์ ไม่ส่ง     
186080110078 นายพิเชษฐ์ชัย เสาหล่อนไม่ส่ง      
196080110079 นางสาวณิชานันท์ แสนตาไม่ส่ง      
206080110080 นางสาวสุพัตรา ยี่ลำไม่ส่ง      
216080110081 นายวีระยุทธ สุดสงคราม ไม่ส่ง     
226080110082 นางสาวพรศิริ หาระพันธุ์ ไม่ส่ง     
236080110083 นายจีรศักดิ์ โยมะบุตร ไม่ส่ง     
246080110084 นางอมรรัตน์ แปลงกันทา ไม่ส่ง     
256080110085 นางสาวยลดา พุทธสอนไม่ส่ง      
266080110086 นางสาววิภารัตน์ ฦาชาไม่ส่ง      
276080110087 นางสาวศีตลา งามนาเสียวไม่ส่ง      
286080110088 นางสาวณัฐพร ขันทะสีมาไม่ส่ง      
296080110089 นายเสนีย์ การกระจ่างไม่ส่ง      
306080110090 นางสาวสิรินทร์ยา จาริชานนท์ไม่ส่ง      
 
กลุ่ม 04               

16080110091 นายวิศรุต เฟื่องไธสงค์ ไม่ส่งส่ง 
แก้ไข 
รอ 
สมบูรณ์
 pdfvdo
26080110092 นายสิทธิพงษ์ เกตวงษา ไม่ส่ง     
36080110093 ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ ทิทา ไม่ส่ง     
46080110094 นายมนตรี สิทธิการ ไม่ส่ง     
56080110095 นางสาวลลิตา ผายพิมพ์ ไม่ส่ง     
66080110096 นายพงษ์ศักดิ์ มากสูงเนินไม่ส่ง     
76080110097 นางสาวรัตติยา สนธิรักษ์ ไม่ส่ง     
86080110098 นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ ไม่ส่ง     
96080110099 นางสาววุฒิมาศ นาพรม ไม่ส่ง     
106080110100 Mr.Guoxian Bi ไม่ส่ง     
116080110101 นางสาวสุกัญญา จันละบุตร ไม่ส่ง     
126080110102 นางสาวคัทรียา ศรีทรัพย์ไม่ส่ง     
136080110103 นายฤทธิ์ณรงค์ สาฆ้องไม่ส่ง     
146080110104 นางสาวสุธิตา นานนท์ไม่ส่ง      
156080110105 นางสาวสุพิชญานิน มิตรศรีจารุกุลไม่ส่ง      
166080110106 นายอภิวัฒน์ พำนักไม่ส่ง      
176080110107 นางสาวรินทร์ทิพย์ ด่านขุนทด ไม่ส่ง     
186080110108 นายสาธิต ภูมิเวียงศรี ไม่ส่ง     
196080110109 นางสาวสุภาวดี มาตรา ไม่ส่ง     
206080110110 นางสาวภัคภิญญา สีระบุตร ไม่ส่ง     
216080110111 นางสาวภัคกร วางอภัยไม่ส่ง      
226080110112 นางสาวเพ็ญพร เหมรานนท์ ไม่ส่ง     
236080110113 นายสมชาย สาปา ไม่ส่ง     
246080110114 นายสุพรรณ พรมศิริ ไม่ส่ง     
256080110115 นางสาวมุกดา ยะวังพล ไม่ส่ง     
266080110116 นางวิชญาพร กุลยสวัสดิ์ ไม่ส่ง     
276080110117 นางสาวมิ่งขวัญ ภูครองนาค ไม่ส่ง     
286080110118 นางสาวภัคจิราพร จันทรักษ์ ไม่ส่ง     
296080110119 นางสาวศิริวรรณ คำจู ไม่ส่ง     
306080110120 นางสาวศุภาวีร์ ปิยพัศพงศ์ ไม่ส่ง     
   
กลุ่ม 05           

16080110121 นางสาวมุจลินทร์ ยะตัน ไม่ส่งส่ง  แก้ไขรอ สมบูรณ์  pdfvdo
26080110122 นางสาวรัตนาภา สีหานาม ไม่ส่ง     
36080110123 นางสาวมะลิวัลย์ วงศ์ศรี ไม่ส่ง     
46080110124 นางสาวสุกัญญา เพชรดี ไม่ส่ง     
56080110125 นายวัชรพล สุขวิริยานนท์ ไม่ส่ง     
66080110126 นางสาวสุรางคนา บุตรจ้อม ไม่ส่ง     
76080110127 นางสาวภัทรียา บุญเรืองนาม ไม่ส่ง     
86080110128 นางสาวรุจิเรข ธรรมวงษา ไม่ส่ง     
96080110129 นางสาวอาภัสนันท์ แสนใจวุฒิ (หัตถกรรม-การทำดอกไม้จันทร์:ดอกอีแปะ)ผ่านผ่าน ผ่าน ผ่านสมบูรณ์ คลิ๊กชม คลิ๊กชม
106080110130 นางสาวสุวิมล ทาน้อย ไม่ส่ง     
116080110131 นายวินัย สีทาหล้า ไม่ส่ง     
126080110132 นางสาววีริยา ภูถาวร (โภชนาการ-ขนมไหว้ แบ๋งห์ จึง (Bánh chưng))ผ่านผ่าน  ผ่านผ่าน สมบูรณ์คลิ๊กชม คลิ๊กชม
136080110133 นายวิรวัฒน์ ฉัตรวิโรจน์ ไม่ส่ง     
146080110134 นายวิฑูรย์ บังกระโทกไม่ส่ง      
156080110135 นางสาวอทิตยา ลีลาศ ไม่ส่ง     
166080110136 นางสาวภัสรา ชนะบุญ ไม่ส่ง     
176080110137 นางสาวสมพิศ ผายเตชะไม่ส่ง     
186080110138 นางสาวสุพัชนา สงเคราะห์ไม่ส่ง      
196080110139 นางสาวมลิสา นามศรีลีไม่ส่ง      
206080110140 นายอนุสรณ์ แสนบริสุทธิ์ไม่ส่ง      
216080110141 นายยุทธนา วินทะไชยไม่ส่ง      
226080110142 นายยุทธนา โยธามาตย์ไม่ส่ง      
236080110143 นางสาวศุภาพิชญ์ โจมศรีไม่ส่ง      
246080110144 นายวรฉัตร เพ็ญสวัสดิ์ ไม่ส่ง     
256080110145 นายศราวุฒิ การีรัตน์ ไม่ส่ง     
266080110146 นายสุริยัน แสงวงค์ไม่ส่ง      
276080110147 นางสาววราภรณ์ อุตรโสไม่ส่ง      
286080110148 นางสาวเสาวนินต์ วรสินา ไม่ส่ง     
296080110149 นางสาววิภาดา อัคคะแก้วไม่ส่ง     
306080110150 นางสาวมณีรัตน์ วงษาหาญ ไม่ส่ง     
    
กลุ่ม 06               

16080110151 นางสมพร แลไธสง ไม่ส่งส่ง แก้ไข รอ สมบูรณ์  pdfvdo
26080110152 นางสาวรสสุคนธ์ ภูสงัด ไม่ส่ง     
36080110153 นายอัครินทร์ คำงาม ไม่ส่ง     
46080110154 นางสาวศริญญา สุขสร้อย ไม่ส่ง     
56080110155 นางสาวสิริลักษณ์ ดอนตระกูล ไม่ส่ง     
66080110156 นางสาวสุชาวดี สุวรรณกาฬ ไม่ส่ง     
76080110157 นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม ไม่ส่ง     
86080110158 นายศักรินทร์ ภูพันนา ไม่ส่ง     
96080110159 นายวันชัย มาตเจริญ ไม่ส่ง     
106080110160 นางสาวอัชราภรณ์ วงษ์ราชสีห์ ไม่ส่ง     
116080110161 นายอภิสิทธิ์ แสนหาญ (หัตถกรรม-การทำซิงดักนกคุ่ม)ผ่านผ่าน ผ่าน ผ่าน  สมบูรณ์ คลิ๊กดูคลิ๊กดู
126080110162 นางสาวกันยากร โนนสุวรรณ ไม่ส่ง     
136080110163 นางสาวชิสากัญญ์ คำชมภู ไม่ส่ง     
146080110164 นางสาวณฐอร คล่องการยุทธ ไม่ส่ง     
156080110165 นางสาวสิริญาภรณ์ ทวีชาติ ไม่ส่ง     
166080110166 นางสาวชนินทร์ทิพย์ พรหมกูล ไม่ส่ง     
176080110167 นายจิระศักดิ์ อุปพงษ์ (หัตถกรรม-การทอเสื่อกก) ผ่าน ผ่าน ผ่านผ่าน สมบูรณ์ คลิ๊กดูคลิ๊กดู
186080110168 นายประหยัด วิชาเงิน ไม่ส่ง     
196080110169 นางสาวสุพัตรา สีลาอ้อ ไม่ส่ง     
206080110170 นายภัทรพล พลป้องไม่ส่ง      
216080110171 นายธณาทิพย์ สอนเสนาไม่ส่ง      
226080110172 นายสิทธิกร ลุนจันทา ไม่ส่ง     
236080110173 นายวานิช หมื่นไธสง ไม่ส่ง     
246080110174 นายวุฒิไกร เอิบอุทัย ไม่ส่ง     
256080110175 นางสาวกนกกาญจน์ แหวนนิล ไม่ส่ง     
266080110176 นางสาวชนากานต์ ยานุวงษ์ ไม่ส่ง     
276080110177 นางสาวธัญญาภรณ์ จตุรพร ไม่ส่ง     
286080110178 นางสาววันวิสาข์ อิงแก้ว ไม่ส่ง     
296080110179 นายจักรี จันทโยธา-(หัตถกรรม-การทอเสื่อกก) ผ่านผ่าน ผ่านผ่าน สมบูรณ์ คลิ๊กดูคลิ๊กดู
306080110180 นายปรัชญา จันทร์ทะเขต ไม่ส่ง