กลุ่ม 01

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:15โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:43 ]


รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 01               

    ไม่ส่งส่ง
 แก้ไขรอ
สมบูรณ์
  ดูผล
1 6080110001  นางสาวน้ำผึ้ง หนองนงค์            
2 6080110002  นายทีปกร มะรังษี            
3 6080110003  นางสาวปฐมพร ศุภลักษณ์วัจนะ            
4 6080110004  นางสาวพลอยไพลิน บุบผาพวง            
5 6080110005  นางสาวเนตรนภา บุญบุตตะ            
6 6080110006  นายกฤช แรมลี            
7 6080110007  นางจันทิมา สาลาด            
8 6080110008  นางสาวกมลพรรณ พันสนิท            
9 6080110009  นางสาวกรรณิการ์ จำบุญ            
10 6080110010  นางสาวชฎาภรณ์ ดาวุธ            
11 6080110011  นางสาวชนกนาถ ประสมทอง            
12 6080110012  นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญเรือง            
13 6080110013  นางสาวน้ำทิพย์ กมลหัต            
14 6080110014  นางสาวณัฐพิมล พรมวัน            
15 6080110015  นายปัญญา พรมจันทร์            
16 6080110016  นายทรงศักดิ์ ผาคำ            
17 6080110017  นายฉัตรดนัย เดชกวินเลิศ            
18 6080110018  นางสาวปวีณา ศรีคุณโน            
19 6080110019  นางชญาสุภัค คุณแก้ว            
20 6080110020  นายณัฐพล สองหลวง            
21 6080110021  นายชวนิติกร นามอามาตย์            
22 6080110022  นางสาวกรรณิการ์ รัตนพลแสน            
23 6080110023  นางสาวธิดารัตน์ แก้วเรือง            
24 6080110024  นายจักรพันธ์ กองจันทร์            
25 6080110025  นายกิตติพันธุ์ มีไกรราช            
26 6080110026  นางสาวทิพย์พิพัฒน์ สนสมบัติ            
27 6080110027  นางสาวถานะมาศ บุตรศรี            
28 6080110028  นางสาวจินตนา สิงห์เสนา            
29 6080110029  นางสาวดิศรินทร์ พยัฆกุล            

30 6080110030  นางสาวชฎานุช ไกรราช            


Comments