กลุ่ม 02

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:16โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:57 ]

รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 02             

1 6080110031  นายชนสรณ์ ภูหลงเพีย  ไม่ส่ง ส่ง
แก้ไข
รอ
สมบูรณ์
  ดูผล
2 6080110032  นายชลธิศ บัวใหญ่            
3 6080110033  นางสาวชุติมากร จันทจิต            
4 6080110034  นายธงชัย กัลยา            
5 6080110035  นางสาวปาจรีย์ ตุลาพิทักษ์            
6 6080110036  นางสาวณัฐพร สมดี            
7 6080110037  นางสาวชนัฐดา ศรีเชียงสา            
8 6080110038  นางสาวจุฑามาศ รัตนทิพย์            
9 6080110039  นายนฤบาล เนืองทอง            
10 6080110040  นางสาวกันยารัตน์ บุญหล้า            
11 6080110041  นางสาวกุลนิษฐ์ จำเริญศรี            
12 6080110042  นางสาวปัทมา ปัทมดิลก            
13 6080110043  นางสาวนิตติญา นันภักดี            
14 6080110044  นางสาวบุญทิพย์ คำพินิจ            
15 6080110045  นายอำนาจ ทองสว่าง            
16 6080110046  นายนรวิชญ์ ราชำ            
17 6080110047  นางสาวณิพิสกุญช์ ธนาวุฒิธนภูมิ            
18 6080110048  นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร            
19 6080110049  นางสาวเบญจวรรณ์ พิมพ์ตา            
20 6080110050  นางสาวธัญพิมล สวัสดิ์ทา            
21 6080110051  นายทศวรรต มรรครมย์            
22 6080110052  นางสาวธัญญาเรศ ปรีดีวงศ์            
23 6080110053  นายขจรศักดิ์ ชูศรีวัน            
24 6080110054  นายณปกรณ์ กลั่นฉวี            
25 6080110055  นางสาวเนตรนภา บุญราษฎร์            
26 6080110056  นางสาวพรรณณี ทุมมณี            
27 6080110057  นางสาวพรทิวา คำหารพล            
28 6080110058  นางสาวปรีอาภา โชติจรุง            
29 6080110059  นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์            
30 6080110060  นายธนดล ศรีชัยปัญญา            
Comments