กลุ่ม 03

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:17โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:58 ]

รหัสวิชา 8005201    
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 03               

1 6080110061  นางสาวฐญามน มนตรี  ไม่ส่ง ส่ง
แก้ไข
รอ
สมบูรณ์
  ดูผล
2 6080110062  ว่าที่ ร.ต.ปราม อินทนิล            
3 6080110063  นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ รมณ์ชิต            
4 6080110064  นายชัยยศ เย็นศิริ            
5 6080110065  นางสาววราภรณ์ เอกกุทัพ            
6 6080110066  นางสาวเสาวลักษณ์ สอนซี            
7 6080110067  นายเอกพันธ์ โล้กูลประกิจ            
8 6080110068  นายอรรถพล คำปิคา            
9 6080110069  นางสาวเจนจิรา ห้วยทราย            
10 6080110070  นางสาวจิตรานุช วรดี            
11 6080110071  นางปวีณา วูดไซด์ คราวเลย์            
12 6080110072  นางสาวณัฐฐินันท์ เจริญผล            
13 6080110073  นายพัชรพงษ์ อนุพัฒน์            
14 6080110074  นางสาวธันยพร ปฐวีกูล            
15 6080110075  นางสาวฟ้าอรุณ วังคีรี            
16 6080110076  นางสาววินทภัสร์ ผาเหลา            
17 6080110077  นางสาวชนิภรณ์ สัตยากุมภ์            
18 6080110078  นายพิเชษฐ์ชัย เสาหล่อน            
19 6080110079  นางสาวณิชานันท์ แสนตา            
20 6080110080  นางสาวสุพัตรา ยี่ลำ            
21 6080110081  นายวีระยุทธ สุดสงคราม            
22 6080110082  นางสาวพรศิริ หาระพันธุ์            
23 6080110083  นายจีรศักดิ์ โยมะบุตร            
24 6080110084  นางอมรรัตน์ แปลงกันทา            
25 6080110085  นางสาวยลดา พุทธสอน            
26 6080110086  นางสาววิภารัตน์ ฦาชา            
27 6080110087  นางสาวศีตลา งามนาเสียว            
28 6080110088  นางสาวณัฐพร ขันทะสีมา            
29 6080110089  นายเสนีย์ การกระจ่าง            
30 6080110090  นางสาวสิรินทร์ยา จาริชานนท์            
Comments