กลุ่ม 04

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:18โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:59 ]

รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 04              

1 6080110091  นายวิศรุต เฟื่องไธสงค์  ไม่ส่ง ส่ง
แก้ไข
รอ
สมบูรณ์
  ดูผล
2 6080110092  นายสิทธิพงษ์ เกตวงษา            
3 6080110093  ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ ทิทา            
4 6080110094  นายมนตรี สิทธิการ            
5 6080110095  นางสาวลลิตา ผายพิมพ์            
6 6080110096  นายพงษ์ศักดิ์ มากสูงเนิน            
7 6080110097  นางสาวรัตติยา สนธิรักษ์            
8 6080110098  นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์            
9 6080110099  นางสาววุฒิมาศ นาพรม            
10 6080110100  Mr.Guoxian Bi            
11 6080110101  นางสาวสุกัญญา จันละบุตร            
12 6080110102  นางสาวคัทรียา ศรีทรัพย์            
13 6080110103  นายฤทธิ์ณรงค์ สาฆ้อง            
14 6080110104  นางสาวสุธิตา นานนท์            
15 6080110105  นางสาวสุพิชญานิน มิตรศรีจารุกุล            
16 6080110106  นายอภิวัฒน์ พำนัก            
17 6080110107  นางสาวรินทร์ทิพย์ ด่านขุนทด            
18 6080110108  นายสาธิต ภูมิเวียงศรี            
19 6080110109  นางสาวสุภาวดี มาตรา            
20 6080110110  นางสาวภัคภิญญา สีระบุตร            
21 6080110111  นางสาวภัคกร วางอภัย            
22 6080110112  นางสาวเพ็ญพร เหมรานนท์            
23 6080110113  นายสมชาย สาปา            
24 6080110114  นายสุพรรณ พรมศิริ            
25 6080110115  นางสาวมุกดา ยะวังพล            
26 6080110116  นางวิชญาพร กุลยสวัสดิ์            
27 6080110117  นางสาวมิ่งขวัญ ภูครองนาค            
28 6080110118  นางสาวภัคจิราพร จันทรักษ์            
29 6080110119  นางสาวศิริวรรณ คำจู            
30 6080110120  นางสาวศุภาวีร์ ปิยพัศพงศ์            
Comments