กลุ่ม 05

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:18โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:59 ]

รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 05          

1 6080110121  นางสาวมุจลินทร์ ยะตัน            
2 6080110122  นางสาวรัตนาภา สีหานาม            
3 6080110123  นางสาวมะลิวัลย์ วงศ์ศรี            
4 6080110124  นางสาวสุกัญญา เพชรดี            
5 6080110125  นายวัชรพล สุขวิริยานนท์            
6 6080110126  นางสาวสุรางคนา บุตรจ้อม            
7 6080110127  นางสาวภัทรียา บุญเรืองนาม            
8 6080110128  นางสาวรุจิเรข ธรรมวงษา            
9 6080110129  นางสาวอาภัสนันท์ แสนใจวุฒิ            
10 6080110130  นางสาวสุวิมล ทาน้อย            
11 6080110131  นายวินัย สีทาหล้า            
12 6080110132  นางสาววีริยา ภูถาวร            
13 6080110133  นายวิรวัฒน์ ฉัตรวิโรจน์            
14 6080110134  นายวิฑูรย์ บังกระโทก            
15 6080110135  นางสาวอทิตยา ลีลาศ            
16 6080110136  นางสาวภัสรา ชนะบุญ            
17 6080110137  นางสาวสมพิศ ผายเตชะ            
18 6080110138  นางสาวสุพัชนา สงเคราะห์            
19 6080110139  นางสาวมลิสา นามศรีลี            
20 6080110140  นายอนุสรณ์ แสนบริสุทธิ์            
21 6080110141  นายยุทธนา วินทะไชย            
22 6080110142  นายยุทธนา โยธามาตย์            
23 6080110143  นางสาวศุภาพิชญ์ โจมศรี            
24 6080110144  นายวรฉัตร เพ็ญสวัสดิ์            
25 6080110145  นายศราวุฒิ การีรัตน์            
26 6080110146  นายสุริยัน แสงวงค์            
27 6080110147  นางสาววราภรณ์ อุตรโส            
28 6080110148  นางสาวเสาวนินต์ วรสินา            
29 6080110149  นางสาววิภาดา อัคคะแก้ว            
30 6080110150  นางสาวมณีรัตน์ วงษาหาญ            
Comments