กลุ่ม 06

โพสต์13 ส.ค. 2560 19:19โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 19:56 ]

รหัสวิชา 8005201     
วิชา ความเป็นครู     

กลุ่ม 06              

1 6080110151  นางสมพร แลไธสง            
2 6080110152  นางสาวรสสุคนธ์ ภูสงัด            
3 6080110153  นายอัครินทร์ คำงาม            
4 6080110154  นางสาวศริญญา สุขสร้อย            
5 6080110155  นางสาวสิริลักษณ์ ดอนตระกูล            
6 6080110156  นางสาวสุชาวดี สุวรรณกาฬ            
7 6080110157  นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม            
8 6080110158  นายศักรินทร์ ภูพันนา            
9 6080110159  นายวันชัย มาตเจริญ            
10 6080110160  นางสาวอัชราภรณ์ วงษ์ราชสีห์            
11 6080110161  นายอภิสิทธิ์ แสนหาญ            
12 6080110162  นางสาวกันยากร โนนสุวรรณ            
13 6080110163  นางสาวชิสากัญญ์ คำชมภู            
14 6080110164  นางสาวณฐอร คล่องการยุทธ            
15 6080110165  นางสาวสิริญาภรณ์ ทวีชาติ            
16 6080110166  นางสาวชนินทร์ทิพย์ พรหมกูล            
17 6080110167  นายจิระศักดิ์ อุปพงษ์            
18 6080110168  นายประหยัด วิชาเงิน            
19 6080110169  นางสาวสุพัตรา สีลาอ้อ            
20 6080110170  นายภัทรพล พลป้อง            
21 6080110171  นายธณาทิพย์ สอนเสนา            
22 6080110172  นายสิทธิกร ลุนจันทา            
23 6080110173  นายวานิช หมื่นไธสง            
24 6080110174  นายวุฒิไกร เอิบอุทัย            
25 6080110175  นางสาวกนกกาญจน์ แหวนนิล            
26 6080110176  นางสาวชนากานต์ ยานุวงษ์            
27 6080110177  นางสาวธัญญาภรณ์ จตุรพร            
28 6080110178  นางสาววันวิสาข์ อิงแก้ว            
29 6080110179  นายจักรี จันทโยธา            
30 6080110180  นายปรัชญา จันทร์ทะเขต            
Comments