หนังสือ - ตำรา

Recent Announcements

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือ ลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น เรื่องฮักสามเศร้า แม่เฒ่าเฮ็ดเส้น : บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์3 มิ.ย. 2558 02:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2558 00:13 ]


เอกสารประกอบการสอน วิชาการสร้างอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น : บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

โพสต์3 มิ.ย. 2558 02:04โดยไม่ทราบผู้ใช้สัปดาห์ที่

บทที่

หัวข้อ/เนื้อหา

1

บทที่  1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพ                             6 ชั่วโมง

 

 

       ความหมายของอาชีพ

       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพ

       ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพ

       การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

       ทฤษฏีการเลือกอาชีพ

2

บทที่  1

       ความจำเป็นในการเลือกอาชีพ

       บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ

       การวิเคราะห์ความต้องการด้านอาชีพของชุมชน

       อาชีพที่สำคัญของประชากรไทย

       สรุปท้ายบท

       คำถามทบทวน

3

บทที่  2

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีสาน 6 ชั่วโมง

 

 

 

       ความรู้เบื้องต้นทั่วไปในการตั้งถิ่นฐาน

       ความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานกับสภาพแวดล้อม

       สภาวะทางภูมิศาสตร์ภาคอีสาน

       การตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคอีสาน

4

บทที่  2

       ความเชื่อของชุมชนอีสาน

       สังคมเศรษฐกิจของภาคอีสาน
     
 สรุปท้ายบท

       คำถามทบทวน

สัปดาห์ที่

บทที่

หัวข้อ/เนื้อหา

5

บทที่  3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพของคนอีสาน 3 ชั่วโมง

 

 

       วิถีชีวิตของคนอีสานในอดีต

       อาชีพของคนอีสาน

       การปรับตัวของประชากรต่อสภาพแวดล้อมของภาคอีสาน

       ปัญหาสำคัญของภาคอีสาน

       สรุปท้ายบท

       คำถามทบทวน

6

บทที่  4

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 ชั่วโมง

 

 

       ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น

       สภาพปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ความสำคัญของภูมิปัญญาไทยในการแก้ไขปัญหาสังคม

       มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

       มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น

       การขอรับความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

       สรุปท้ายบท

      คำถามทบทวน

7

บทที่  5

การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบอาชีพ  3 ชั่วโมง

 

 

      ความสำคัญของอาชีพท้องถิ่น

      ตัวอย่างบุคคลที่ประกอบอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพท้องถิ่นในปัจจุบัน

      แนวทางการศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

      สรุปท้ายบท

      คำถามทบทวน

 

8

สอบกลางภาค

 ทฤษฎี  บทที่  1 – 5

สัปดาห์ที่

บทที่

หัวข้อ/เนื้อหา

9

บทที่  6

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ 3 ชั่วโมง

 

 

      แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

      การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

      แนวคิดของระบบเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจ

           และปัญหาทางสังคมไทย

      เกษตรทฤษฏีใหม่ตามพระราชดำริ

      กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรทฤษฏีใหม่

      สรุปท้ายบท

      คำถามทบทวน

10

บทที่  7

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   3 ชั่วโมง

 

 

      ความเป็นมาของนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

      ความเป็นมาของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าโอทอป

      กรมการพัฒนาชุมชนกับการดำเนินงานเครือข่ายสินค้าโอทอป

      ความสำคัญของเครือข่ายสินค้าโอทอป

      ผลการศึกษาเกี่ยวกับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

      สรุปท้ายบท

      คำถามทบทวน

11

บทที่  8

ครูภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

3 ชั่วโมง

 

 

      ความหมายของภูมิปัญญาไทย

      ความหมายของครูภูมิปัญญาไทย

      กระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคอีสาน

      บุคคลผู้มีผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

      สรุปท้ายบท

      คำถามทบทวน

 

 

สัปดาห์ที่

บทที่

หัวข้อ/เนื้อหา

12

บทที่  9

วัฒนธรรมทางสังคมอีสาน                      6 ชั่วโมง

 

 

      ความหมายของวัฒนธรรม

      ประเภทของวัฒนธรรม

      ขอบข่ายของวัฒนธรรม

      หน้าที่ของวัฒนธรรม

      วัฒนธรรมภาคอีสาน

13

บทที่  9

      ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติของคนอีสาน

      วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของอีสาน

      วัฒนธรรมนันทนาการพื้นบ้านอีสาน

      สรุปท้ายบท

      คำถามทบทวน

14

บทที่  10

ประเพณีท้องถิ่นอีสาน    6 ชั่วโมง

 

 

      ความหมายของประเพณี

      ประเภทของประเพณี

      ประเพณีและเทศกาล 20 จังหวัดภาคอีสาน

15

บทที่  10

      ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

      ปัจจัยที่ส่งผลให้ฮีตสิบสองคองสิบสี่เปลี่ยนแปลง

      แนวทางในการนำฮีตสิบสองคองสิบสี่มาใช้แก้ปัญหาสังคม

      สรุปท้ายบท

      คำถามทบทวน

16

สอบปลายภาค

ทฤษฎี   บทที่   6 – 10

หลักวิชาการประพันธ์สรภัญญ์อีสาน

โพสต์22 มิ.ย. 2557 17:15โดยไม่ทราบผู้ใช้

ความเป็นมาของสรภัญญ์ ,สังคีตลักษณ์ของสรภัญญ์อีสาน,บทร้องของสรภัญญ์อีสาน ,วิธีการประพันธ์กลอนสรภัญญ์อีสาน,ตัวอย่างกลอนสรภัญญ์อีสานจากครูผู้ประสบผลสำเร็จ  ,กลอนสรภัญญ์ของผู้เรียบเรียง

หลักวิชาการประพันธ์ลำกลอนทำนองขอนแก่น

โพสต์18 พ.ค. 2557 08:07โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2557 08:15 ]

 รายละเอียด ความเป็นมาของหมอลำ, ครูผู้ประพันธ์กลอนลำและครูหมอลำกลอน,อัตลักษณ์ของลำกลอนทำนองขอนแก่น, หลักการประพันธ์ลำกลอนทำนองขอนแก่น, ตัวอย่างกลอนลำของครูหมอลำที่ประสบผลสำเร็จ, ตัวอย่างกลอนลำของผู้เรียบเรียง

1-4 of 4