กิจกรรมประชาสัมพันธ์


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์28 ก.ย. 2564 01:34โดยSippakorn Phongdechothanabodee

   
   
   

ถ่ายภาพรวมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2559

โพสต์24 พ.ย. 2560 23:58โดยไม่ทราบผู้ใช้

ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี NEU. ถ่ายภาพรวมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2559 ประกอบด้วย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา ผศ.ดร.สุธิดา เลขะวัฒนะ รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริและผศ.ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ หลังพิธีแถลงผลการประเมิน คุณภาพงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(พ่อสำเร็จคำโมง เป็นผู้อำนวยการ

.อาจารย์บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย เป็นเลขานุการ) ได้คุณภาพระดับดีมากด้วยคะแนนเต็ม 7 และคุณภาพรวมของ NEU ได้ระดับดีด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.7 ขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายครับวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป

โพสต์13 ส.ค. 2560 18:24โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่  8 สิงหาคม 2560 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูปชาว NEU ร่วมทำบุญวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น

โพสต์13 ส.ค. 2560 18:11โดยไม่ทราบผู้ใช้

ชาว NEU ร่วมทำบุญวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น


การบรรยายวิธีเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:51โดยไม่ทราบผู้ใช้

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความกรุณามาบรรยายวิธีเข
้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น ตามคำเชิญของอธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจและคณะผู้บริหาร 16 - 17 พ.ค.2560
ผอ.ศวธ.มภน.ทำข่าว

ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ วิสาขบูชา 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:49โดยไม่ทราบผู้ใช้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะว
ันออกเฉียงเหนือ ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ วิสาขบูชา 2560
ผอ.ศวธ. ม.ภน. ทำข่าว

พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้กำลังจะจบการศึกษา2559มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:45โดยไม่ทราบผู้ใช้

พิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาผู้กำลังจะจบการศึกษา2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีวิทยากรจากสถานประกอบการมาบรรยาย 2 ท่าน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:22โดยไม่ทราบผู้ใช้

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ขึ้น เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในกิจกรรม มีการเดินขบวนเปิดงาน และการแข่งขันกีฬา อย่างสนุกสนาน

ทำบุญใส่บาตร วันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ

โพสต์7 ก.พ. 2560 18:28โดยไม่ทราบผู้ใช้

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.00-08.30 น. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำกิจกรรมใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี โดยมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ  และมีบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมกันใส่บาตร เพื่อปลูกจิตสำนักให้นักศึกษาและบุคลากรได้สืบทอดพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้ดีงาม

ทำบุญลำรึกการเปลี่ยนมหาวิทยาลัย

โพสต์29 ธ.ค. 2559 03:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 02:10 ]

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2531 ในนามของ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อย่อคือ ว.ภ.น.  หลังจากที่ได้จัดตั้งวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ทำการพัฒนาผลงานทางด้านต่าง ๆ  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพ ซึ่งตลอดเวลา 12 ปี ที่วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเสมอมา จึงได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern University :N.E.U.) เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2542  ตั้งแต่นั้นจนมาถึงปัจจุบัน

                ด้วยความภาคภูมิใจในคุณภาพของการศึกษา และรำลึกถึงในบุญคุณของผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองท่าน คือ ดร.มังกร และดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดกิจกรรม ทำบุญรำลึกวันเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อทำบุญรำลึกวันเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รำลึกวันเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ต่อไป

1-10 of 37