การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ม.ภาคฯ

โพสต์13 พ.ค. 2557 20:26โดยไม่ทราบผู้ใช้

รายละเอียดการประชุมวิชาการ  

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ
    1)  การบรรยายพิเศษทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและระดับนานาชาติ (Keynote Speakers)
    2)  การนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
         และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
    3) การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)

ระยะเวลาการดำเนินการและกิจกรรม 
    1)  สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper)  1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม  2557  (ขยายเวลาถึง 30 เมษายน  2557 )
    2)  วันสุดท้ายของการประกาศบทความและโปสเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ 3 พฤษภาคม 2557
    3)  วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์   7 พฤษภาคม 2557
    4)  ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย  24 พฤษภาคม 2557

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ
    1)  ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
    2)  ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของทั้งภาครัฐและ 
         เอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ  และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่
         ใดมาก่อน 
    3)  ขอบข่ายของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้อยู่ใน 5 กลุ่มต่อไปนี้
 (1)  ด้านการศึกษา (Education) เช่น การบริหารการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
              และนวัตกรรมทางการศึกษา
 (2)  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
              และเทคนิคการแพทย์  
 (3)  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
              และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (4)  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Science) เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
              รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
 (5)  ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic)  

ประเภทของการนำเสนอผลงาน
     1)  การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย  Power point  และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที 
          ซักถาม 5 นาที
     2)  การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด และยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลา
          ที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน ดาวน์โหลด รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์
     3)  บทความรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

บทความดีเด่นในการประชุมวิชาการนี้จะถูกคัดสรรและขยายเพื่อนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเตรียมบทคัดย่อและบทความวิจัยเรื่องเต็ม 
   สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.conference.neu.ac.th 

อัตราค่าลงทะเบียน
     1)  ค่าลงทะเบียน (รวมกระเป๋าและเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ) 
           (1)  สำหรับผู้นำเสนอบทความ  
                2,000  บาท (บทความภาษาไทย)
                3,000  บาท (บทความภาษาอังกฤษ)
           (2)  สำหรับผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ  500  บาท
    2)  ผู้ไม่ประสงค์จะรับเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน
         โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีกองทุนทั่วไป มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 981-6-21267-6  

กำหนดการประชุมวิชาการ
    วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น.

การพิจารณาผลงาน
 บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
 1  พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
 2  พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น  Proceeding
 3  พิจารณาคัดตัดสิทธิ์การเสนอผลงานการวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้
   -  บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
 -  การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน
 4 การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ที่มา : https://sites.google.com/a/neu.ac.th/neuconference/home
Comments