เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โพสต์5 มิ.ย. 2557 07:31โดยไม่ทราบผู้ใช้

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
          1. มีคุณวุฒิตามที่กำหนดในเอกสารหลักสูตรที่เสนอขอรับรองจากคุรุสภา
          2. มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของต้นสังกัด
          3. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยพิจารณาจาก
- สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
- หนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2 เอกสารประกอบการสมัคร
     2.1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
     2.2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
     2.3. สำเนาปริญญาบัตร 2 ฉบับ
     2.4. สำเนาหนังสือรับรองใบอนุญาตปฏิบัติการสอน(สาขาวิชาชีพครู) 2 ฉบับ
     2.5. สำเนาสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง 2 ฉบับ
     2.6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

3. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร หลักสูตรละ 35,000 บาท

4. จัดการเรียนการสอน วันเสาร์-วันอาทิตย์

5. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด เพียง 180 คนเท่านั้น)


หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 33 หน่วยกิต รวม 11 มาตรฐาน เรียน 3 ภาคการศึกษาปกติ กับ 1 ภาคฤดูร้อน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงปลายเดือนกรกฎาคม สอบคัดเลือกต้นเดือนสิงหาคม
รับ 180 คน ห้องละ 30 คน 6 ห้อง 
เปิดเรียนกลางเดือนสิงหาคม 2557


หมายเหตุ
1.หนังสือรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
2.รายละเอียดการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ตรวจสอบใบอนุญาตปฏิบัติการสอน


ที่มา : http://www.neu.ac.th/DetailNews.php?NEU=81
Comments