ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ วิสาขบูชา 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:49โดยboonjan.jom@neu.ac.th
อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะว
ันออกเฉียงเหนือ ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ วิสาขบูชา 2560
ผอ.ศวธ. ม.ภน. ทำข่าว
Comments