รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำ 2557

โพสต์13 พ.ค. 2557 20:57โดยไม่ทราบผู้ใช้

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

1. ปริญญาตรี

ชำระเงินวันสมัครเรียน
กรณีไม่ประสงค์จะกู้ยืมกองทุนรัฐบาล ชำระแรกเข้า 4,500 บาท

ค่าอุปกรณ์ชาย : 1,850 บาท 

ค่าอุปกรณ์หญิง : 1,330 บาท 

ค่าคู่มือ : 300 บาท 

รวมค่าชำระแรกเข้า : 4,500 + ค่าอุปกรณ์ + ค่าคู่มือ

กรณีกู้ยืมกองทุนรัฐบาลทั้งกู้ต่อเนื่อง และ กู้รายใหม่ ชำระแรกเข้า 1,500 บาท 

ค่าอุปกรณ์ชาย : 1,850 บาท 

ค่าอุปกรณ์หญิง : 1,330 บาท 

ค่าคู่มือ : 300 บาท 

รวมค่าชำระแรกเข้า : 1,500 + ค่าอุปกรณ์ + ค่าคู่มือ

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดรับสมัครและประมาณค่าใช้จ่าย

2.ปริญญาโทและปริญญาเอก 

ค่าคู่มือ 

ปริญญาโท : 500 บาท

ปริญญาเอก : 700 บาท 

ค่าลงทะเบียนขั้นต่ำ 10,000 บาท

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่เปิดรับสมัครและประมาณค่าใช้จ่าย


หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

4.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 3 ฉบับ (พร้อมแสดงฉบับจริง)

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 2 ฉบับ 

หลักฐานเพิ่มเติมกรณีเทียบโอนต่างสถาบัน

1.ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิม ฉบับจริง พร้อมสำเนา 3 ชุด

2.คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม / คู่มือนักศึกษาสถาบันเดิม

ประกาศโดย : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา:http://www.neu.ac.th/DetailNews.php?NEU=15
Comments