ทำบุญลำรึกการเปลี่ยนมหาวิทยาลัย

โพสต์29 ธ.ค. 2559 03:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 02:10 ]

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2531 ในนามของ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อย่อคือ ว.ภ.น.  หลังจากที่ได้จัดตั้งวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ทำการพัฒนาผลงานทางด้านต่าง ๆ  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพ ซึ่งตลอดเวลา 12 ปี ที่วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเสมอมา จึงได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern University :N.E.U.) เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2542  ตั้งแต่นั้นจนมาถึงปัจจุบัน

                ด้วยความภาคภูมิใจในคุณภาพของการศึกษา และรำลึกถึงในบุญคุณของผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองท่าน คือ ดร.มังกร และดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดกิจกรรม ทำบุญรำลึกวันเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อทำบุญรำลึกวันเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รำลึกวันเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ต่อไป
Comments