ถ่ายภาพรวมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2559

โพสต์24 พ.ย. 2560 23:58โดยไม่ทราบผู้ใช้
ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี NEU. ถ่ายภาพรวมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2559 ประกอบด้วย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา ผศ.ดร.สุธิดา เลขะวัฒนะ รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริและผศ.ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ หลังพิธีแถลงผลการประเมิน คุณภาพงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(พ่อสำเร็จคำโมง เป็นผู้อำนวยการ

.อาจารย์บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย เป็นเลขานุการ) ได้คุณภาพระดับดีมากด้วยคะแนนเต็ม 7 และคุณภาพรวมของ NEU ได้ระดับดีด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.7 ขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายครับComments