โครงการอบรม "การพัฒนาทักษะการวิจัยระดับสูง"

โพสต์3 มิ.ย. 2558 00:12โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2558 00:15 ]
รองศาตราจารย์สำเร็จ คำโมง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาทักษะการวิจัยระดับสูง" กิจกรรมที่ 3 การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 5 พค 58 ณ ห้อง 13203 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา  ณ หนองคาย อำนวยการจัดกิจกรรมโดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี


Comments