กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

โพสต์16 พ.ค. 2560 02:56โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 02:59 ]
ประเพณี หมายถึง กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม ซึ่งชาวอีสานสมัยโบราณก็มีประเพณีที่ได้ยึดถือกันมาช้านานเช่นกัน เรียกว่า ประเพณี ฮีตสิบสอง หรือ ประเพณี 12 เดือน เพื่อให้สมาชิกในสังคมได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญ เป็นประจำเดือนในทุกๆ เดือนของรอบปี "ฮีต" มาจากคำว่า "จารีต" ถือเป็นระเบียบของสังคม ถ้าฝ่าฝืนมีความผิด เรียกว่า ผิดฮีต หมายถึง ผิดจารีตซึ่งมี 12 ฮีตด้วยกัน คือ ฮีตที่ 1 (บุญเข้ากรรม) ฮีตที่ 2 (บุญคูณลาน ฮีตที่ 3 (บุญข้าวจี่) ฮีตที่ 4 (บุญเผวส) ฮีตที่ 5  (บุญสงกรานต์) ฮีตที่ 6 (บุญบั้งไฟ)  ฮีตที่ 7 (บุญซำฮะ) ฮีตที่ 8 (บุญเข้าพรรษา)  ฮีตที่ 9 (บุญข้าวประดับดิน)  ฮีตที่ 10  (บุญข้าวสาก)  ฮีตที่ 11 (บุญออกพรรษา)  ฮีตที่ 12 (บุญกฐิน)

                ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีของชาติมาโดยตลอดจึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตามฮีตที่ 5  คือ บุญสงกรานต์ขึ้น คำว่า สงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย  ถ้าหากสงกรานต์เป็นคำสันสกฤตจะ หมายถึง การผ่าน หรือ การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศีวันที่ 13 เมษายน เป็นวัน"มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ คือ การเคลื่อนขึ้นปีใหม่ ในความเชื่อของประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวต่างประเทศจะเรียกว่าเทศกาลนี้ว่า สงครามน้ำ” สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมาย ถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี เมื่อวันสงกรานต์ตรงกับวันใดของแต่ละปี     ซึ่งจะมีนางสงกรานต์ประจำวันนั้น ๆ พิธีสงกรานต์ ถือ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา

ดังนั้น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และแขกจากชุมชนใกล้เคียง ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ อันได้แก่ พิธีสรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสรงน้ำอัฐิผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ  และพิธีรดน้ำขอพรและมอบของกำนัลแก่ผู้ทรงวัยวุฒิ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติสืบไป


Comments