นำชุดการแสดงเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน”

โพสต์15 ก.ค. 2558 22:11โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2558 22:15 ]
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดชุดการแสดงเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้จัดชุดการแสดงจำนวน 2 ชุด คือ

ชุดการแสดงที่ 1 Introducing Khon Kaen (เชิญรู้จักขอนแก่น) เริ่มด้วยการบรรเลงคาวเบลโลโฟน ซึ่งประดิษฐ์ตามงานวิจัยของรองศาสตราจารย์สำเร็จ  คำโมง และนำเสนอต่อสาธารณชนระดับนานาชาติแล้วเมื่อปี 2014 ประสมวงกับพิณ แคน และกลอน ในเพลง “The cattle climbing up the hill” (งัวขึ้นภู) ใช้นักแสดงทั้งหมด 4 คน ต่อด้วยการแสดงของนาฏศิลป์ได้แปรกระบวนฟ้อนรำแบบพื้นบ้านประจำจังหวัดขอนแก่น และประจำมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิพนธ์ทำนองและบทขับร้องโดย รองศาสตราจารย์สำเร็จ คำโมง นาฎยลีลาออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงของประเทศไทยที่รับเชิญมาเป็น Choreographer

ชุดการแสดงที่ 2 Welcome the AEC (ขอเชื้อเชิญชาว เออีซี) เป็นการแสดงหมอลำกลอนภาษาอังกฤษแบบทางเลือกสมัยใหม่ Alternative Modernized โดยแม่ครู ดร.ราตรี ศรีวิไล และคณะฟ้อนรำ ประกอบจำนวน 12 คน กลอนลำนิพนธ์โดย ดร.ราตรี ศรีวิไล นายกสมาคมหมอลำแห่งประเทศไทย ทำนองลำใช้ทำนองอ่านหนังสือ ทำนองลำทางสั้น และทำนองลำเต้ย (Non-metrical minor mode, metrical Major mode and courting song melodies)


Comments