สำเร็จ คำโมง ขอรายงานสถานะจริงของตนเองส่วนที่นอกเหนือจากการดำรงชีพปรกติ

โพสต์2 พ.ย. 2558 07:45โดยไม่ทราบผู้ใช้
-เป็น Professor of Ethno-musicology 
-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาดนตรี
-เป็นนักเรียบเรียงตำราเรียนสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ สาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ สาขาศิลปะวัฒนธรรม สาขาวิชาการศึกษา สาขาภาษาศาสตร์และสาขาศาสนา รวมถึงวันนี้ 40 หัวเรื่อง
-เป็นนักวิจัยมีผลงานเผยแพร่และตีพิมพ์ระดับชาติและระด้บนานาชาติ 8 เรื่อง
-เป็นนักประดิษฐ์เครื่องดนตรีมีชิ้นงานใหม่ที่เผยแพร่ในประเทศและต่างประเทศแล้ว 4 ชนิด
- เป็นสังคีตกวีมีผลงานมากกว่า 1,000 บท ได้รับรางวัลพระราชทาน 4 รางวัล รางวัลระดับชาติ 57 รางวัล ระดับภูมิภาคมากกว่า 100.รางวัล
-เป็นนักดนตรีทีเล่นได้ทั้งเครื่องดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน
-เป็นนักศาสนาสตาร์ ไสยศาสตร์และจิตศาสตร์
Comments