ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะการแสดงหมอลำ ให้กับ นักศึกษา ป.บัณฑิต

โพสต์3 มิ.ย. 2558 00:49โดยไม่ทราบผู้ใช้
รองศาสตราจารย์สำเร็จ  คำโมง และอาจารย์บุญจันทร์  เพชรเมืองเลย ได้ร่วมสอนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรป.บัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2557 และได้เชิญ ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร เพื่อมาถ่ายทอดศิลปะการแสดงหมอลำเพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร และเพื่อให้นักศึกษา ป.บัณฑิต ได้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมหมอลำโดยตรงในฐานะที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Comments