ประวัติผู้บริหาร


- ดร. จรัส ลีกา
- อาจารย์ประหยัด  คำสิงห์
- รองศาสตราจารย์สำเร็จ คำโมง พ.ศ. 2548- จนถึงปัจจุบัน