บุคลากร


         รองศาสตราจารย์ สำเร็จ  คำโมง

         ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 • ปริญญาโท  -Graduate Dip (Educational Administration)
 • Cert. in TEFL (Singapore)
 • Cert. in Intensive Eng. (AUA)
 • Prof. in Ethnomusicology
 • ปริญญาตรี -กศ..  (ภาษาอังกฤษ)
 • ปริญญาตรี -ค..  (ดนตรี)


          นายบุญจันทร์  เพชรเมืองเลย

           เลขานุการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 • ปริญญาโท   - ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) 
 • ปริญญาโท   - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • ป.บัณฑิต     - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • ปริญญาตรี   - ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) กำลังศึกษา
 • ปริญญาตรี   - วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Comments