ผู้บริหาร


รองศาตราจารย์ สำเร็จ  คำโมง
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  • ปริญญาโท  -Graduate Dip (Educational Administration)
  • Cert. in TEFL (Singapore)
  • Cert. in Intensive Eng. (AUA)
  • Prof. in Ethnomusicology
  • ปริญญาตรี -กศ..  (ภาษาอังกฤษ)
  • ปริญญาตรี -ค..  (ดนตรี)