ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

                มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2531 ขณะนั้นยังไม่มีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2539 จึงเกิดชมรมศิลปวัฒนธรรมขึ้นโดยใช้ห้องชั้น 2 อาคาร 4 เป็นที่ทำการ จนกระทั่ง วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทเป็น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2542 จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคาร 9 เพื่อใช้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษาและก่อสร้างแล้ว เสร็จและเริ่มเปิดทำการเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2542 ทำหน้าที่อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย อันเป็นมรดกไทย และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมใช้ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารวิชาการ และวิชาชีพรวมทั้งการสร้างสรรค์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานของการ พัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระดับสากล

พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม